Gå til direktoratet for byggkvalitet sine heimesider og gå gjennom dei åtte stega i ein byggjesak.

Steg 1 til 5 må fullførast før du sender søknaden til kommunen.
 

Skjema for byggesak

Bruk Direktoratet for byggkvalitet sine tenester for å sende inn byggesøknad.

Her kan du velje mellom løysingar for profesjonelle aktørar og for private aktørar. Den tidlegare løysinga, ByggSøk, vert stengt for nye byggesøknadar 1.oktober 2020.

 

Profesjonelle aktørar kan bruke digitale søknadsløysingar for å sende inn:

• Nabovarsel

• Rammeløyve

• Igangsetjingsløyve

• Eittrinnssøknad

• Ansvarsrett

• Gjennomføringsplan

• Endringssøknad

• Midlertidig bruksløyve

• Ferdigattest

Løysinga tilpassa ulike målgrupper, som mellom anna arkitektar og røyrleggarar. Søknadane vert kontrollert opp mot regelverket før dei vert sendt inn for å sikre at søknaden er komplett. Dette gjer at søknaden kan behandlast raskare i kommunen.

 

Privatpersonar kan sende inn nabovarsel digitalt via desse tenestene. Nye digitale søknadsløysingar for privatpersonar er under utvikling og vil kome i løpet av året. Link til enklare skjema finst på nettsida til Direktoratet for byggkvalitet.

For private søkarar kan byggesøknad framleis sendast til kommunen på e-post til post@aurland.kommune.no eller vanleg post til postadresse:

Aurland kommune

Vangen 1

5745 Aurland