Skjema

Under kan du finne lenkjer til skjema og søknadar til kommunen. For skjema som kan sendast inn elektronisk vert dataene kryptert og sendt over sikker linje Til tross for dette bør ein vere varsom med kva for informasjon ein legg inn.

 
 
Når ein vel eit skjema i lista får ein høve til å logge inn eller fortsetje til skjema utan å logge inn.

Føremonen ved å logge inn er:
·         Du kan lagre utkast og halvt utfylte skjema.
·         Du får oversikt over skjema som er sendt inn, dato og klokkeslett for innseindinga og referansenummer.
 
For å ivareta  personvern og sikkerhet vert ikkje innhaldet i skjema lagra.
Om du ynskjer å sjå dei innsendte skjemadataene dine, kan du kontakte sentralarkivet i Aurland kommune på post@aurland.kommune.no.
 

Nokre av skjema er i pdf-format. Disse kan skrivast ut og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland etter utfylling.
 
 
Born og unge

Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad/endring/oppseiing
Barnehageplass for barnehageåret 2019/2020 - søknad/endring/oppseiing
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Fråver – krav om sletting av gyldig fråver
Melding om fritak frå religionsprega aktivitetar i skulen

Skule – klage på karakter
Meldeskjema for barnevernstenesta

 
Kultur og fritid
Ledsagerbevis – søknad
Ledagerbevis - søknad (PDF)
Søknad om tilskot til kulturføremål
 

Natur og miljø
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn – søknad
Skjema for bålbrenning (pdf)
Søknad om utsleppsløyve

Melding om naturskade (pdf) - utfylt skjema sendast: Lensmannen i Aurland

 
Eigedom
Skjema for søknad om løyve til tiltak, bruksendring, ferdigattest med meir
Søknad om sanitærabonnement
 
Kart/oppmåling
Eigenerklæring om konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom
Rekvisisjon av kartforretning / Søknad om deling
Søknad om konsesjon på kjøp av fast eigedom
Førehandskonferanse - bestilling 
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Oppmålingsforetning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Skjema KONTROLLPLAN for montering av eldstad(pdf)
 
Omsorg, trygd og sosiale tenester
Søknad om hjelpeverge
Søknad om å bli hjelpeverge
Søknad om omsorgslønn
Søknad om helse- og omsorgstenester

Søknad om helse- og omsorgstenester (pdf)

Søknad om utviding av beløp for tilrettelagt transport .Søknadsskjema til utskrift (pdf)
Søknad om transportteneste for funksjonshemma (TT-kort)
Søknad om transportteneste for funksjonshemma (TT-kort) (PDF)
Søknad om trygde-/omsorgsbustad
Søknad om trygghetsalarm
Søknad om økonomisk stønad

Søknad om bustad og avlastning for funksjonshemma
Søknad om bustad og avlastning for funksjonshemma(pdf)
 
Skatt
Søknad om skatteattest
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn(billighet)
 
Veg og trafikk
Søknad om parkeringsløyve for forflyttingshemma 
Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma (pdf)

Søknad om løyve til motorisert ferdsle i utmark
Søknad om løyve til motorisert ferdsle i utmark (pdf)
Graveløyve - søknad
Graveløyve - søknad (pdf)
Søknadsskjema for tilskot til drift og vedlikehald av private vegar i Aurland (pdf)
 
Løyver servering og alkohol
Løyve - melding om endringar i drifta
Løyve - melding om endring i drifta (pdf)
Søknad om skjenkeløyve for eitt særskild høve (lukka og ope selskap)
 
Søknad om skjenkeløyve for eitt særskilt høve (lukka og ope selskap) - (pdf)

Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1
Søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (pdf)

Søknad om serveringsløyve
Søknad om serveringsløyve (pdf)

Søknad om skjenkeløyve
Søknad om skjenkeløyve (pdf)
 
Torgplass
Søknadsskjema torgplass i Flåm:
Søknadsskjema torgplass i Flåm - for salsaktivitet som krev serveringsløyve.docx PDF document ODT document
Søknadsskjema torgplass i Flåm - for salsaktivitet som IKKJE krev serveringsløyve.docx PDF document ODT document
Søknadsskjema torgplass på Aurlandsvangen og i Undredal:
Søknad om leige av torgplass Aurlandsvangen og Undredal  PDF document ODT document
Diverse
Generell førespurnad til kommunen
Høyringssvar ved offentleg høyring
Bestilling av dokument - be om innsyn

Klage på enkeltvedtak

Søknad om løyve til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare)
Søknad om norskkurs for framandspråklege vaksne (pdf)
Kommunal vigsel - registrering
Kommunal vigsel - ettersending av prøvingsattest
 
Bustadtilskot
Søknad om bustadtilskott 
Søknad om bustadtilskot (pdf-format)

Arbeid
Støttekontakt - skjema for å registrere seg som støttekontakt

Tips ein ven Skriv ut