Grunnundersøkinga viste at lausmassane består av humusholdig grus, sand og silt i tillegg til ein del stein og blokk. Det er ikkje påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire, noko som gjer at planområdet ikkje kan vere eit løsneområde for områdeskred eller vere utsett for områdeskred frå ovanforliggande terreng. Faresona for områdeskred (H310_7) og krav til utarbeiding av detaljregulering for alle nye tiltak pga kvikkleire blir tatt ut av planen. Grunnundersøkinga viste at lausmassane består av humusholdig grus, sand og silt i tillegg til ein del stein og blokk. Det er ikkje påvist sprøbruddmateriale eller kvikkleire, noko som gjer at planområdet ikkje kan vere eit løsneområde for områdeskred eller vere utsett for områdeskred frå ovanforliggande terreng. Faresona for områdeskred (H310_7) og krav til utarbeiding av detaljregulering for alle nye tiltak pga kvikkleire blir tatt ut av planen. Grunnundersøkinga viste at lausmassane består av humusholdig grus, sand og silt i tillegg til ein del stein og blokk. Fråvær av sprøbruddmateriale og kvikkleire gjer at planområdet ikkje kan vere eit løsneområde for områdeskred eller vere utsett for områdeskred frå ovanforliggande terreng. Faresona for områdeskred (H310_7) og krav til utarbeiding av detaljregulering for alle nye tiltak pga kvikkleire blir tatt ut av planen. 

Her finn du rapporten frå grunnundersøkinga
Her finn du datarapport frå grunnundersøkinga
Her finn du oppdaterte føresegn
Her finn du oppdatert plankart for skred
Her finn du oppdatert plankart for omsynssone

Planomtale og ROS-analyse blir oppdatert ved vedtak av planen.

Dersom du har merknadar til rapporten frå grunnundersøkinga og dei oppdaterte plandokumenta kan du sende dei på e-post til post@aurland.kommune.no, eller som brev til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland innan 9.februar 2023.