Det vart halde arbeidsmøte med Undredal grendalag 11.03.2014 i Undredal skule.

Gjeldane plan er vedteken 1996. Ein del av løysingane har ikkje vore aktuelle å gjennomføre. Revisjon av reguleringsplan ligg inne i kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2014 - 2017. Innbyggjarane har jobba med fleire prosessar dei siste åra kor resultata vert nytta som innspel til planarbeidet.

Les referat frå arbeidsmøte her.

For meir informasjon om planarbeidet ta kontakt med kommunal driftseining tlf 57 63 29 11.