Arealbruken i planen er landbruk, bustad og service, kulturverdiar knytt til bygningsmiljøet og stavkyrkja.
Planen er sett saman av to plankart,  1 - arealbruk og omsynssoner, 2 -faresoner.

Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 03.12.2016-15.01.2017.

Planframlegg og saksutgreiing er tilgjengeleg her og på kommunetorget i rådhuset.

Planomtale med føresegner
Plankart 1 arealbruk og omsynssoner
Plankart 2 faresoner
ROS-analyse
Saksutgreiing frå handsaming i plan og utvikling 03.10.2016

Alle papir som vart lagt fram for handsaming for plan og utvikling ligg her.

Innspel til planen sendast Aurland kommune, e-post. post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland.
Nærare opplysningar om planen kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 32, e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no.