Føremålet med planarbeidet er å laga ein reguleringsplan som omhandlar bustadføremål, i samsvar med kommuneplan for Aurland og kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan. Planarbeidet utløyser ikkje kravet om konsekvensutgreiing. Føremålet med utviding av planområdet er å sikre ein trafikksikker tilkomst til bustadområdet, frå Høydalen bustadfelt. I tillegg vart krysset nord vest for planområdet, som kom fram av tidlegare framlegg til plan, forkasta. Utvida planområde er synt på karta under:

Situasjonskart
Ortofoto
Plan + utvida område

Registrerte grunneigarar og naboar vert varsla direkte.

Merknadar til ny oppstart av planarbeid for Ty-del 2 skal sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, eller til post@aurland.kommune.no, innan  08.01.2016.

Skjema for høyringssvar:
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 
PDF-skjema til bruk for høyringssvar