Føremålet med utgreiinga av plankonsept har vore å avklare storleik for bygg og tomt for ny barnehage, avklare trafikale tilhøve samt miljø- og samfunnstilhøve som kan ha innverknad på endeleg val av tomt. Det er laga skjematisk oppsumering med eit utval evaueringskriteriar, enkle skisser for å illustrera arealbehov og det er laga grove kostnadsoverslag for dei aktuelle lokalitetane.

Les sakspapira her.

Dokumenta:
Plankonsept
Delrapport - kulturminne
Skjema - evalueringskriteriar for ny barnehage
C-teikning - tilkomst Dalen barnehage
Planprogram, fastsett av kommunestyret 18.06.2015.

Vidare framdrift:

Etter sommarferien vil det bli gjennomført folkemøte og berørte partar vert kontakta for vidare dialog. Dei to planframlegga skal leggjast ut til offentleg ettersyn hausten 2016.