Alternativa som skal utgreiast i planprosessen er null alternativet Vangen barnehage, området mellom ABU og verkstaden på SJH og utviding av Dalen barnehage.

Det er utarbeidd framlegg til planprogram som vert sendt på høyring i samsvar med §12-9 i plan- og bygningslova. Planprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 27.12.2014 - 07.02.2015. Berørte grunneigarar og naboar vil bli tilskrevne pr brev og invitert til å kome med innspel til planarbeidet.

Les planprogrammet her.

Les sakspapira her.

Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få ved å vende seg til:
Aurland kommune tlf 57 63 29 11.