Plandokumenta er lagt ut

  • som vedlegg nedst på denne sida, sjå under "Plandokumenta"
  • på Rådhuset i Aurland

Voss kommune varslar sjølv sin del av planen. Høyringsdokument for Voss kommune er tilgjengeleg på Voss tinghus og på kommunen si heimeside.

Ope møte

I samarbeid med Aurland kommune og Voss kommune arrangerer Vegvesenet ope møte for å informere og å svare på spørsmål om reguleringsplanen. Møtet finn stad på Grendahuset i Haugsviki 18. august 2016 kl. 1900.

Merknadsfrist

Eventuelle merknadar til planforslaget må sendast skriftleg innan 1. september 2016 til:

Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller
e-post firmapost-vest@vegvesen.no

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettast til Statens vegvesen v/Synnøve Stalheim på telefon 47 89 72 60, eller e-post synnove.stalheim@vegvesen.no.

Spørsmål til Aurland kommune kan rettast til rådgjevar Jan Olav Åsarmoen Møller, jom@aurland.kommune.no.
 

Plandokumenta:

Føresegner
Plankart
Planomtale
Plan og profilteikningar
Profilteikningar avkøyrsler og lokale vegar
Støysonekart
Rapport - Landskap
ROS