Føremålet med prosjektet er å fastleggje framtidig skredsikker vegline for riksveg E16 gjennom Nærøydalen og erstatte tunnelane i Stalheimskleivi.

Aurland og Voss kommunar er ansvarlege planstyresmakter for arbeidet med reguleringsplanen. Som ein del av planarbeidet skal det gjennomførast konsekvensutgreiing for å sikre omsynet til miljø, naturressursar og samfunn.

Kontaktpersonar:

Sakshandsamar i Statens vegvesen:
Ingar Hals tlf. 57 65 57 79/974 73 361, ingar.hals@vegvesen.no

Sakshandsamar i Aurland kommune
Jan Olav Møller, tlf. 57 63 29 73/959 84 612, janolav.moller@aurland.kommune.no

Sakshandsamar i Voss kommune
Jørgen Steensæth, tlf. 56 51 96 21/911 21 599, jorgen.steensath@voss.kommune.no