Reguleringsplan (detaljregulering) Stegastein til offentleg ettersyn

Utval for plan og utvikling har 27.03.17, sak 016/17, vedteke at framlegg til detaljreguleringsplan for Stegastein, vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10. 

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for fleire parkeringsplassar sikre trafikksituasjonen i området og tilpasse området til dagens og framtidig situasjon. Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 07.04.2017-19.05.2017

Saksutgreiing frå plan og utvikling
Plankart
Planskildring med føresegner
ROS-analyse

Planframlegg og saksutgreiing er og tilgjengeleg på kommunetorget i rådhuset.

Merknadar til planframlegget sendast innan 19.05.2017. til Aurland kommune, e-post. post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland.
Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 32, e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.