Reguleringsplanen består av planomtale med føresegner, plankart og ROS-analyse. Desse dokumenta gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, tiltaka det vert opna for og verknadane av tiltaket. I telle er det utarbeidd ei rekke fagrapportar som vedlegg til planomtalen.

Saksframlegg med vedtak
Planomtale
Føresegner
Plankart
Vedlegg 1 Biologisk mangfald
Vedlegg 2 Geoteknisk grunnundersøkelse
Vedlegg 3 Snødriftsanalyse
Vedlegg 4 ROS-analyse
Vedlegg 5 Sporgeometri
Vedlegg 6 Skredfarevurdering
Vedlegg 7 Illustrasjonsplan
Vedlegg 8 Støyrapport
Vedlegg 9 Referat frå oppstartsmøte med Aurland kommune
Vedlegg 10 Fråsegn til oppstart av planarbeid
Vedlegg 11 Fråsegn etter varsel om utvida planområde

Plan med føresegner og planomtale og ROS-analyse mm, er også lagt ut på kommunetorget på Aurland rådhus.

Planframlegga er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 14.09.2018 – 26.10.2018

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 26.10.2018.

Ta gjerne kontakt med sakhandsamar på e-post ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no eller telefon 57 63 29 32 dersom det er spørsmål til planen.