Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av ny barnehage med tilhøyrande avkøyrsle, parkeringsareal for av- og påstigning, parkering for tilsette ved barnehagen samt gang- og sykkelveg/fortau langs fylkesvegen. Planen legg i tillegg til rette for utbetra gang- og sykkelsamband til Aurland Idrett- og samfunnshus, Aurlandshallen og Aurland barne- og ungdomsskule frå nord, samstundes som den ryddar opp i parkeringstilhøva i dette området.
Reguleringsplanen består av planomtale med føresegner, plankart og ROS-analyse. Desse dokumenta gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, tiltaka det vert opna for og verknadane av tiltaket. 

Saksframlegg med vedtak 
Planomtale
Førsegner 
Plankart 
ROS-analyse 
Illustrasjonsplan 
Flaumsonekartlegging

Plan med føresegner og planomtale og ROS-analyse mm, er også lagt ut på kommunetorget i Aurland rådhus.

Planframlegga er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 02.02.2019 – 16.03.2019. 

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 16.03.2019.

Ta gjerne kontakt med sakhandsamar på e-post anja.marken@aurland.kommune.no eller telefon 95 98 46 28 dersom det er spørsmål til planen.