Føremålet med planarbeidet er å laga ei reguleringsendring som legg til rette for ny tilkomst til Ty bustadfelt. Reguleringsplan for Ty er vedteken utan at tilkomst for nedre del av feltet er avklart. Av den grunn vert det starta eit arbeid med reguleringsendring for tilkomst. Planarbeidet uløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Planområdet er synt på kart.

Kommentarar/merknadar til planarbeidet kan sendast til Aurland kommune, e-post: post@aurland.kommune.no eller Vangen 1, 5745 Aurland, innan 05.12.2016.

Sakspapir og planavgrensing ligg tilgjengeleg her.