Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for fleire parkeringsplassar, sikra tilfredsstillande trafikksituasjon i området, tilpassa dagens/framtidig situasjon og sikra god nok vassforsyning til rasteplassen. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Statens Vegvesen.

Les heile kunngjeringa og sjå planavgrensinga her.

Innspel til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast til Norconsult AS, Dalavegen 25, 6856 Sogndal, eller til e-post: linn.marita.naess@norconsult.com , innan 05.08.2016.