Planen legg til rette for utvikling av området til bustad- og næringsføremål (bygging av hybelhus). Framlegg til reguleringsføremål er bustad- og næringsføremål, energianlegg, køyreveg, gangveg, anna veggrunn- grøntareal, grønnstruktur, samt omsynssone for flaum- og radonfare.

Planframlegg og saksutgreiing er tilgjengeleg på kommunetorget i rådhuset i perioden og www.aurland.kommune.no

Saksutgreiing
Planomtale med føresegner
Plankart
ROS-analyse
Merknadar til 1. runde offetnelg ettersyn

Merknadar til planframlegget sendast innan 04.05.2018 til post@aurland.kommune.no eller Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland. Nærare opplysningar om dei ulike planarbeida kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 00 eller e-post post@aurland.kommune.no