Planen legg til rette for utvikling av området til bustad- og næringsføremål(bygging av hybelhus).

Framlegg til reguleringsføremål er bustad- og næringsføremål, energianlegg, køyreveg, gangveg, anna veggrunn - grøntareal, grønnstruktur, samt omsynssone for flaum- og radonfare.

Framlegg til plan er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 02.12.2015 – 18.01.2016.

Les sakspapira her.

Du kan lese høyringsframlegget her:
Planomtale
Plankart
ROS-analyse

Kommentarar/merknadar til reguleringsplan kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 18.01.2016.

Skjema for høyringssvar:
Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar 
PDF-skjema til bruk for høyringssvar