Reguleringsplanen består av planomtale med føresegner, plankart og ROS-analyse. Desse dokumenta gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, tiltaka det vert opna for og verknadane av tiltaket.

Planomtale med føresegner
Plankart omsynssone erosjon
Plankart omssynsone flaum
Plankart omsynssone verna vassdrag og radon
ROS-analyse
Saksframlegg

Aktuelle fagrapporter knytt til naturfare ligg her.

Plan med føresegner og planomtale og ROS-analyse mm,  er også lagt ut på kommunetorget på Aurland rådhus.

Planframlegga er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 21.04.2018 – 02.06.2018

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post
post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan
02.06.2018.