Arealbruken i planen er fritidsbustad, veg, parkering, avlaupsanlegg, landbruk, friluftsområde og turveg. Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 01.07.2017-01.09.2017. Planframlegg og saksutgreiing er tilgjengeleg her:

Plankart

Planomtale

ROS-analyse

Skredfarevurdering

Saksframlegg

Plandokumenta er og tilgjengelege på kommunetorget i rådhuset.

Merknadar til planframlegget sendast innan 01.09.2017 til post@aurland.kommune.no eller Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland. Nærare opplysningar om dei ulike planarbeida kan ein få ved å vende seg til: Aurland kommune, tlf 57 63 29 00 eller e-post post@aurland.kommune.no.