Oppdaterte plandokument finn du på denne linken:

Planomtale

ROS-analyse

Plankart utan omsynssoner

Plankart med omsynssoner

Saksdokument for planen finn du her:

Kommunestyret si handsaming.

Det er klagerett på Aurland kommunestyre sitt vedtak til Statsforvaltaren etter plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9, jfr forvaltningslova kap VI. Klagen må fremjast skrifteleg og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller på e-post til post@aurland.kommune.no, innan 3 veker. Klagen må vere grunngjeven og det må opplysast om kva for tilknyting klagaren har til det området saka gjeld.

Krav om erstatning eller innløysing med heimel i plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3, må fremjast innan tre-3-år etter denne kunngjeringa. Krav om erstatning eller innløysing i høve til reguleringsplanen, skal rettast til: Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.