Formannskapet vedtok 04.juni 2020, sak 043/20 at utkast til kommunal planstrategi for Aurland kommune 2020-2023 vert lagt ut til offentleg ettersyn og høyring etter plan- og bygningslova § 10-1, 2.ledd.

Planen er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 12.juni – 24.juli 2020.

Utkast til planstrategi.pdf

Saksutgreiing.pdf

Utfordringsnotat.pdf

Innspel til planstrategien kan sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland eller på e-post til: post@aurland.kommune.no innan 24.juli 2020.

Ta gjerne kontakt med plansjef Ingunn B. Skjerdal, ingunn.skjerdal@aurland.kommune.no eller 95984646 dersom du har spørsmål til planen.