24. nov. 2020 kl. 16:47 11. mars 2020 kl. 12:48

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Klikk på menypunkta over for meir informasjon om:

På mobil må du trykke på dei tre strekane oppe til høgre for å få opp menyen.

- Byggesak: Korleis søke til kommunen

- Kart, oppmåling og geodata: grensejustering, adresse, oppmåling m.m.

- Eigedom: Energitiltak, utleigebustad, brann, redning og feiing

- Byggetilsyn: Gjennomføring av byggetilsyn

- Planar: Reguleringsplanar, temaplanar, kommuneplan og digitalt planregister

Spørsmål om endringar av opplysningar i matrikkel

Mange einebustadar vert nytta som fritidsbustad i Aurland kommune. Det er høve til krevje endring av opplysningane i matrikkelen slik at huset* blir registrert som «heilårsbustad nytta som fritidsbustad».

Vilkår for dette er at bustaden ikkje kan ha fast busetnad eller ha nokon registrert med fastadresse. Aurland kommune har eit eige skjema som kan fyllast ut og sendast kommunen: Søknad om endring av matrikkel.pdf. Skjema kan sendast elektronisk på e-post: post@aurland.kommune.no eller postadresse: Vangen 1, 5745 Aurland

Meir informasjon om endring i matrikkel: https://www.aurland.kommune.no/plan-bygg-eigedom-og-kart.160302.nn.html

 

*Dette gjeld kun einebustad (kode 111) eller våningshus (kode 113). For bustader som er registrert med andre koder, for eksempel tomannsbustad (kode 121 til 124), er ei slik endring omfatta av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav g og § 31-6, og er søknadspliktig etter § 20-3. Søknaden må innehalde dei opplysningar som kjem fram i SAK10 kapittel 5 og det er naudsynt med ansvarleg søkjar. 

 

Spørsmål om grunnlag for renovasjonsgebyr frå SIMAS

SIMAS brukar opplysningane som ligg i matrikkelen som grunnlag for utskriving av renovasjonsgebyr. Matrikkelen er Noreg sitt offisielle register over fast eigedom, inkludert bygningar, bustadar og adresser. 

Aurland kommune har dei siste dagane fått mange spørsmål om endring av opplysningar i matrikkelen. Det skal vere samsvar mellom bygningen, løyve gitt etter plan og bygningslova og opplysningane som ligg matrikkelen. Du kan sjølv finne ut kva som er registrert i matrikkelen på din eigedom ved å gå inn på seeiendom.no, ved å logge inn med BankID eller tilsvarande får du fram informasjon om kva opplysningar som ligg på eigedomen din.

Opplysningane i matrikkelen kan endrast på fleire måtar, gjennom krav om retting av opplysningar i matrikkelen eller søknad om bruksendring

1. Krav om retting av opplysningar i matrikkelen.
Mange einebustarar vert nytta som fritidsbustad, det er høve til å kreve endring av opplysningane i matrikkelen slik at huset blir registrert som heilårsbustad nytta som fritidsbustad. Vilkår for dette er at bustaden ikkje kan ha fast busetnad eller ha nokon registrert med fastadresse . 
Aurland kommune har eit eige skjema som kan flyllast ut og sendast kommunen: 
Krav om endring av bygningstype i matrikkelen.pdf

Som eigar av ein eigedom eller bygning med feil opplysningar registrert i matrikkelen kan du kreve retting av opplysningane. Retting av feil og manglar krev dokumentasjon frå den som sender inn krav om retting. Tilstrekkeleg dokumenterte feil og manglar vil bli ført i matrikkelen.

Nærare opplysninger om prosessen og link til skjema ligg på denne sida:
https://www.aurland.kommune.no/matrikkel-retting.168709.nn.html

2. Søknad om bruksendring jf pbl § 20-1, g)  er søknadspliktig jf pbl § 20-3.
Søknaden skal dokumenterast i samsvar med krav i plan- og bygningslova med forskrifter (jf. SAK10 kap 5) og vere leia av en ansvarlig søker som skal godkjennast av kommunen. Nærare opplysningar om søknad om løyve til tiltak finn du her: https://www.aurland.kommune.no/slik-soeker-du.523814.nn.html

Fritak for renovasjonsgebyr
Søknad om fritak for renovasjonsgebyr er det SIMAS som handsamar, dei har informasjon om dette på si eiga heimeside:https://www.simas.no/fritak

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland

 

 

Byggesakstorget
Drop-in kvar tysdag og torsdag kl. 13-15

Byggsakstelefon:

959 84 606

E-post:
post@aurland.kommune.no

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

 

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland