• Ha systemansvar for Individuell plan
  • Ha oversikt over alle som har Individuell plan (IP), ansvarsgryppe (AG) og personleg koordinator (PK)
  • Utvikla rutinar og arbeidet med IP
  • Opplæring og rettleiing av koordinator og anna personell som er involvert i arbeidet med IP
  • Vera lett synleg og tilgjengeleg for brukarar og pasientar, pårørande og samarbeidspartar. I praksis betyr det å sørgje for informasjon på heimesida til kommunen og informasjonsmateriell
  • Ha oversikt over aktuelle kommunale tenester for målgruppa
  • Motta melding om behov for IP og koordinator
  • Sjå til at alle som søkjer og/eller har behov for IP får informasjon og tilbod om det
  • Setja igong koordinerte tenester: - Sikre at det vert utarbeida IP- utnemne personleg koordinator,  og setje saman AG i samarbeid med søkjar.
  • Koordinera samarbeidet på eit overordna nivå
  • Vera ei sikring ved at personar i målgruppa alltid kan ta kontakt med KE dersom dei opplever at hjelpa ikkje vert gitt på ein koordinerande og planlagt måte