Føremålet med planen er å verne om Undredal sitt særpreg i busetnad og landskapsform, samstundes som det vert lagt til rette for vidare utbygging av bustader og ny bruk av eksisterande bygningsmasse.

Reguleringsplanen består av plankart med føresegner, planomtale og ROS-analyse. Desse dokumenta gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, tiltaka det vert opna for og verknadane av tiltaket.
Saksframlegg med vedtak 

Planomtale

Plankart 

Plankart med faresoner 

ROS-analyse 

Ansvarsfordeling tiltak 

Bakgrunnsdokumentasjon:

Faresone for erosjon 

Flaumsonekart

Flaumsonekartlegging 

Stormflo- og bølgeanalyse 

Flytebrygge egnethetsvurdering 

Undredal – stadanalyse 

Plan med føresegner og planomtale og ROS-analyse mm, er også lagt ut på kommunetorget på Aurland rådhus.

Planframlegga er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 08.03.2019 – 25.04.2019. 

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan sendast til på e-post post@aurland.kommune.no, Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 25.04.2019.

Ta gjerne kontakt med sakhandsamar på e-post anja.marken@aurland.kommune.no eller telefon 95 98 46 28 dersom det er spørsmål til planen.