Det er i utgangspunktet ein kommunal oppgåve å utarbeida områderegulering jf Plan- og bygningslova §12-2. Dersom ein planlagt områderegulering i kommunen avviker vesentleg frå sist vedteken kommuneplan for Aurland, skal det foretas ein konsekvensutredning etter reglane i Plan- og bygingslova §4-2 andre ledd. Forskrift om konsekvensutredning §§2 og 3 gjev ei nærare klargjering av kva planar og tiltak som utløyser krav om konsekvensutredning etter Plan- og bygingslova §4-2.