Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka:

KS- 070/22 Vedtak:
Områdeplanen for Flåm vert lagt ut til andregongshøyring og offentleg ettersyn etter plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10 med desse endringane:

  • Takvinkel må vere minst 22 grader.
  • Takhøgde må vere maks 19 meter.  
  • Må ha moglegheiter for veg på BAA2, dette vert innarbeida i føresegn 5.9b.
  • Ta ut bokstav F i føresegn 7.3 Park (GP), ingen næringsaktivitet på Neset. 
  • Ta ut «der det kan plasserast transportabel(e) salsvogn(er) knytt til bevertning» i bokstav d, føresegn 7.3 Park (GP).
  • Det vert innarbeida i føresegn og plankart at Hamnevesenet kan etablere landstraumanlegg ved Hamneterminalen (SHT), §6.13
  • For landstraumanlegget kan takvinkelen vera 6 grader. 

Vurdering av områdestabilitet - kvikkleire
Planområdet ligg innanfor aktsemdsområde for kvikkleireskred. I planen ligg det derfor inne ei faresone for områdeskred (H310_7) i heile planområdet. I tillegg er det krav til utarbeiding av detaljreguleringsplan for alle nye tiltak. Det er gjennomført grunnundersøkingar i planområdet for å vurdere faren for kvikkleire. Resultata av grunnundersøkinga er klar i løpet av januar 2023, resultata blir ettersendt og lagt ut på kommunen si heimeside. For dei områda som vert friskmeldt vil faresona for områdeskred og kravet om detaljregulering på grunn av faren for kvikkleire bli tatt vekk.

Plandokument
Her finn du saksutgreiinga til kommunestyret 
Her finn du plankart med arealbruk
Her finn du planføresegner
Her finn du planomtala
Her finn du plankart med arealbruk+flaumfare
Her finn du plankart med arealbruk+skredfare
Her finn du plankart med arealbruk+støysone
Her finn du plankart med arealbruk+omsynssoner
Her finn du ROS-analyse
Her finn du vurdering av Joasetbergi og Stiksmoen
Her finn du vurdering av sikringstiltak mot Flåm 
Her finn du vurdering av områdestabilitet og grunnlag for grunnboringane
Her finn du kartgrunnlag for overvatn
Her finn du anna bakgrunnsdokumentasjon som var lagt ut ved første gongshøyring

kommunekart.com kan du sjå heile plankartet med alle faresoner. Zoom deg inn på Flåm, trykk på "kartlag" oppe til venster og deretter "Reguleringsplan forslag" i menyen til høgre.

Slik sender du inn innspel
Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 22.12.2022 - 09.02.2023. Merknader til reguleringsarbeidet kan sendast på e-post til post@aurland.kommune.no, eller som brev til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan 9.februar 2023.

Kontordagar i Flåm
Sakshandsamarar vil vere tilgjengeleg i Aurland Hamnevesen sine lokale, på cruisekaia i Flåm, måndag 9.januar frå kl.08:00 til 15:30, og tysdag 10.januar frå kl.12:00 til 18:00.

Spørsmål
Har du spørsmål knytt til planarbeidet kan du kontakte kommuneplanleggar Anja Marken på tlf.: 95984646 eller e-post: anja.marken@aurland.kommune.no, eller arealplanleggar Gøran Johansen på tlf.: 41324293 eller e-post: goran.johansen@aurland.kommune.no.