Kommunestyret gjorde følgjande vedtak i saka:

KS-021/23:

1. Områken. 2. Heile/dgn, som områderegulering for Flåm får konsekvensar for, vert oppheva:- Brekke, vedteken 25.05.1989, PlanID.: 1421-1989001- Brekke – Orøyane (reguleringsnar og tilhøyrande føresegn, som områderegulering for Flåm får konsekvensar for, vert oppheva:- Brekke, grader

1. Områderegulering for Flåm 4641-2016006 med tilhøyrande reguleringsføresegn blir vedteken.

2. Heile/delar av følgjande reguleringsplanar, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegn, som områderegulering for Flåm får konsekvensar for, vert oppheva:
- Brekke, vedteken 25.05.1989, PlanID.: 1421-1989001
- Brekke – Orøyane (reguleringsendring), vedteken 27.06.1991, PlanID.: 1421-1989003
- Brekke (reguleringsendring), vedteken 29.10.1991, PlanID.: 1421-1991001
- Fretheim – Brekke, vedteken 03.04.1998, PlanID.: 1421-1998001
- Brekke-Orøyane, vedteken 16.11.1989, PlanID.: 1421-1989003
- Nedre Fretheim, vedteken 25.10.2001, PlanID.: 1421-1999006
- Viki i Flåm, vedteken 08.06.2008, PlanID.: 1421-2008005 

Takvinkel på BAA5 skal vere mellom 5-35 grader.

Klagefrist

Klagefristen er 6.mai 2023, det vil seie 3 veker etter at vedtaket er kunngjort i Sogn Avis, jf. forvaltningslova § 29. Dersom du ønskjer å klage kan du be om utsett iverksetjing av vedtak inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjord, jf. forvaltingslova § 42. 

Klagen kan sendast til post@aurland.kommune.no eller til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.

Etter at klagefristen er ute, vil vi orientere partar som saka får direkte konsekvensar for, og regionale myndigheiter om eventuelle innkomne klagar på vedtaket.

Her finn du plandokumenta:

Saksutgreiing

Planomtale

Føresegner

Plankart utan omsynssoner

ROS-analyse

Bakgrunnsdokumentasjon lagt ut ved 2.gongshøyring

Bakgrunnsdokumentasjon lagt ut ved 1.gongshøyring