Me treng ferievikarar i perioden 21.06.21- 29.08.21 i heimebaserte tenester.

 

Kvalifikasjonar 
For å dekke tenestene våre har vi fortsatt behov for:

- sjukepleiarar, vernepleiar (studentar kan også søke)
- helsefagarbeidarar
- andre studentar innanfor helse og sosialfag
- medisinstudentar

Legemiddelhandtering- opplæring vert gjeve

Døme på oppgåver i heimebaserte tenester:
varierte oppgåver, med hovudfokus på stell/pleie og behandling av heimebuande pasientar

- medikamenthandtering
- samarbeid
- tilsyn
- opptrening
- praktisk bistand
- dokumentasjon i fagsystemet: Gerica

Rapportere til overordna om brukarane sine behov og eventuelle endringar.

Løns- og tilsetjingsvilkår
Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.

Du må fylle 18 år i løpet av året.

For å jobbe i heimesjukepleien må du ha sertifikat.

Det blir stilt krav om ny politiattest jf. helsepersonellova.

Generell informasjon om søknadsprosessen
Aurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".

Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at  namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg.

Søknadsfrist    20.04.2021                                 Utlyst dato        30.03.2021                           Vårref                  753

Kontaktperson

Marit Irene Aas Nesheim, Avdelingsleiar heimetenester, mobil: 95984641, marit.nesheim@aurland.kommune.no