Søkjar skal ta kontakt med kommunen for innleiande samtalar for å avklara innhald i ein eventuell søknad.

Søkjar skal skrive ein søknad som syner at ein har vurdert utfordringar og moglegheiter med å nå måla i prosjektet.

For landbruk gjeld som regel ikkje dette kravet til innhald dersom det ikkje er snakk om ny type næring. Det same gjeld for rettleiing og kurs pkt 4.1, arrangement pkt 4.8, regionale/lokale fellesprosjekt pkt 4.9, landbruk pkt 5 og tilskot til spreidd busetnad pkt 8.

Det er krav om eigenfinansiering på minimum 50 % av totalbudsjettet.
Eigenfinansieringa kan vera i form av eigne midlar eller eigeninnsats, eventuelt ein kombinasjon av disse to. Eigeninnsatsen bereknast som 1,2 promille av nominell årslønn, maksimalt kr 600,- per time, dersom ikkje anna er avtalt.

Syner elles til naudsynte opplysningar i samband med ein søknad om midlar frå konsesjonsavgiftsfondet. Er det spørsmål kring dokumentasjon ta kontakt.

1. Dersom ein person er søkjar:
Namn, adresse, telefon, e-post. Utdanning og yrkeserfaring
Dersom eit firma er søkjar:
Namn, org. nr, adresse, telefon, e-post. Bransje

2. Prosjektomtale:
Kva det vert søkt støtte til. Omtale av forretningsidé, marknad, kundar, konkurranse. Søknadsbeløp. Forklåring om kvifor det blir søkt om stønad, og i kva grad midlane vil ha utløysande effekt.

3. Rekneskap:
Dette gjeld for etablerte verksemder

4. Investeringsbudsjett
Kva det skal investerast i og kor mykje. Alle summer eksl. Mva.

5. Finansieringsplan:
Oversikt over eigenkapital, banklån og eventuelle andre finansieringskjelder

6. Driftsbudsjett:
Oppstartsåret + 2 år.

7. Skatteattest

Søknader som manglar desse opplysningane (1-7) vert ikkje handsama.
Søknader skal sendast elektronisk til Aurland kommune, post@aurland.kommune.no .

Du som søkjar må setje deg inn i reglane for fondet, då det er ulike retningslinjer alt etter kva ein søkjer støtte om, samt i samband kva ein kan søkje støtte til og storleik på søknadssum.

Reglar for bruk av konsesjonsavgiftsfondet i Aurland kommune " Næringsfondet" - Aurland kommune

For søknader til bedriftsutvikling og investeringar ta kontakt med:

Linn-Janette Underdal Skarsbø
Næringsrådgjevar  
E-post: linn.janette.underdal.skarsbo@aurland.kommune.no 
Telefon: 95 98 46 47
 

For søknader som gjeld landbruk ta kontakt med:

Magnhild Aspevik
Felles landbrukskontor ÅLA

E-post: Magnhild.Aspevik@aurland.kommune.no

Telefon: 47 48 65 50
 

For søknader som gjeld tilskot til spreidd busetnad ta kontakt med:

Reinhardt Sørensen
Tenesteleiar teknisk / Brannsjef

Epost: Reinhardt.Sorensen@aurland.kommune.no 
Telefon: 95 98 46 04