Rådhuset Aurland kommune

Kommunestyresalen klokka 17.00

Møte i kommunestyret torsdag 13. februar

Sakliste:
001/20 Godkjenning av møteprotokoll
 
002/20 Spørjetime
 
003/20 Referatsaker
 
004/20 Open post
 
005/20 Grunnerverv for gjennomføring av detaljregulering Ty - oreigningsvedtak
 
006/20 Organisering av arbeidet med budsjett og økonomiplan frå 2020
 
007/20 Sluttbehandling av bustadpolitisk handlingsplan
 
008/20 Fråsegn - arbeid med forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden
 
009/20 Fråsegn til høyring av frivillig skogvern - Geitanosi naturreservat
 
010/20 Høyring – lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Vestland fylkeskommune
 
011/20 Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgode i Aurland kommune
 
012/20 Møtetid for kommunestyret
 
013/20 Søknad om fritak frå politisk verv - Siri Larsen Ramsøy
 
014/20 Oppbudsjettering overførte prosjekt frå 2019 til 2020
 
015/20 Nesbø transport og service - søknad om motorferdsel i utmark - leigekøyringsløyve ved Vatnahalsen, Reinunga, Seltuft og Kleven i  perioden  2020 - 2022

016/20 Val av styre til Aurland Eige AS 2020-2022
 

Sakene i papirversjon ligg til gjennomsyn i resepsjonen på rådhuset.