Me har ledig
Aurland kommune søkjer etter miljøterapeut til ny og spennande prosjektstilling i heimebaserte tenester. Stillinga er 100 %, og er ledig omgåande og fram til 31.08.2023. Målet med prosjektstillinga er å styrke eldre sin funksjon, velferd og sosiale tilhøve. Du vil bidra med koordinering mellom heimetenester, institusjon, nettverk og hjelpeapparat. Vi ønskjer at du bidrar til auka ressursorientert arbeid med fokus på aktivitet, meistring, buforhold, sosialt fellesskap og samspell med familie. Tverrfagleg arbeid innan helse-og sosialområdet vil vere sentralt i arbeidet.

Arbeidsoppgåver
-Yte tenester til heimebuande tenestemottakarar i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planar
-Målretta miljøarbeid med fokus på praktisk bistand og opplæring med mål å oppretthalde og/eller gjennoppta daglege
ferdigheitar (ADL) som kroppsvask, handling, klesvask og ernæring, samt andre naudsynte praktiske gjeremål i tenestemottakarar sin heim
-Kartlegging og vurdering av bistandsbehov
-Journalføring
-Bidra til god samhandling mellom aktørar i helsetenester, samt andre relavante tenesteytarar
-Støtte, informasjon og rettleiing om tiltak og tilrettelegging i eigen heim og på fritid
-Psykososiale og løysingsfokuserte støttesamtaler med fokus på å auka funksjon og meistring
-Bistand til å auka moglegheiter til å bu lengst mogleg i eigen heim, til dømes hjelp til å oppretthelde og bygge sosiale
nettverk, samtaler i samband med endring i livssituasjon, økonomi, bustad, fritid og transport
-Støttesamtalar i samband med lindrande behandling
-Legemiddelhandtering (sjukepleiar/vernepleiar)
-Helsehjelp (sjukepleiar/vernepleiar)
-Mobilisering av ressursar og motivasjonsarbeid
-Samarbeid med brukar- og interesseorganisasjoner, pårørande og andre samarbeidspartnere
-Initiere og delta i faglig utviklingsarbeid, herunder initiativ til å etablere nye tiltak
-Dokumentasjon, kvalitetsarbeid og evaluering av betydning av det sosialfaglige arbeidet
-Arbeid med innføring av velferdsteknologi

Kvalifikasjonar
-3-årig høgskuleutdanning innanfor helse- og sosialfag
-Relevant erfaring frå miljøterapeutisk arbeid
-Kan bruka IKT og har gode kunnskapar på norsk, både munnleg og skriftleg
-Kjennskap og erfaring kring lov om kommunale helse- og omsorgstenester
-Førarkort klasse B

Godkjent politiattest må leggjast fram før tilsetjing.

Vi søker etter deg som:
-Er en person som brenner for løysinga og ressursperspektiv for å auka velferd og funksjon for eldre
-Har helhetsperspektiv, er omsorgsfull, men er òg tydelig og trygg
-Er sjølvstendig, tek initiativ og er fleksibel
-Ser verdien av å skape en god relasjon med andre mennesker
-Bidrar til godt arbeidsmiljø og er en lagspiller

Me tilbyr
- bli ein del av ein triveleg arbeidsplass der arbeidsmiljø står i sentrum
- ei utfordrande stilling med moglegheit for utvikling og fagleg påverknad
- gratis inngang til treningsrom og symjebasseng i Aurlandshallen
- hjelp til å skaffe bustad
- hjelp til å skaffe barnehageplass
- hjelp til å skaffe arbeid til partner

Løns- og tilsetjingsvilkår
-Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
-Gode pensjons- og forsikringsordningar.
-3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Det er moglegheiter for tilpasning av turnus.

Generell informasjon om søknadsprosessen
Aurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900.

Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".

Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at  namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg.

Krav til språkkunnskapar
Den som blir tilsett må kunne kommunisere godt på norsk både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk som målform. Gode engelskkunnskapar tel positivt.

Søknadsfrist    12.08.2022                                 Utlyst dato        22.07.2022                           Vårref                  847

Link til søknadsportalen: Miljøterapeut i heimebaserte tenester - prosjektstilling (sing.no)

Kontaktperson
Marit Irene Aas Nesheim, Soneleiar, mobil: 95984641, marit.nesheim@aurland.kommune.no