Vedtekter for legatet:

Vedtekter for Gudrunn og Olav Lølands stiftelse til støtte for ubemidlet evnerike ungdom i Flåm sogn i Aurland kommune

§1:
Stiftelsen er opprettet etter gjensidig testament datert 14. februar 1974

§2:
Stiftelsens grunnkapital er kr 1.250.000.- Grunnkapitalen skal være urørlig. 
En tiendedel av den årlige kapitalavkastningen skal legges til kapitalen. De   resterende ni tiendedel skal i hovudsak gå til stønadsberettigede søkere, jfr. punkt 6.

§3:
Stiftelsen skal styres og forvaltes i samsvar med lov om stiftelser av 23. mai 1980 nr. 11.

§4:
Formannskapet i Aurland kommune skal være stiftelsens styre. For å være vedtaksfør må minst halve formannskapet være til stede. Formannskapets varamedlemmer er ikke medlem eller varamedlemmer av styret.

Stiftelsen skal ha en fast forretningsfører, fortrinnsvis en advokat, og en revisor, som begge velges av Styret.

Forretningsfører og revisor skal ha godtgjørelse som står i rimelig samsvar med det arbeid og ansvar som vervet medfører.

§ 5:
Det skal ikke foretaes utdelingar før år 2005.

§ 6:
Utdelinger fra stiftelsen skal gå til ubemidlet og evnerike skoleungdommer frå Flåm prestesogn som skal ta utdannelse utenfor Aurland kommune. Det kan gies støtte til alle former for utdannelse.

Utdelingen skal skje hvert år i en til tre posjoner, etter styret skjønn, alt etter årets avkasting, søkerenes antall og søkerenes trang.

Utdeling skal kunngjøres i en lest avis på stede, med frist for søknad.

Vedtatt av Aurland formannskap de. 27. august 1996.

Midlar til skuleungdom frå Flåm (25.09.2019)

Nærare opplysningar ta kontakt på telefon 57 63 29 40. Søknadsfristen er 20. oktober.

Søknad blir å sende Aurland Kommune, Lølands legat, v/Reidar Johnsen, 5745 Aurland eller på e – mail til postmottak@aurland.kommune.no