Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningslova styrer arbeidet med utarbeiding av ein ny privat plan.

Her finn du mal for planinitiativ som du må fylle ut før eit oppstartsmøte med kommunen.

Her finn du døme på korleis planinitiativet kan fyllast ut. 

Etter innsending av planinitiativ vert det avtala oppstartsmøte med kommunen.