Det er svært viktig at tilboda blir utvikla i tråd med næringslivet sitt behov. For å sikre dette ber me om at næringslivet i Aurland kommune svarar på spørsmåla i spørjeskjemaet under. Sogn regionråd vil deretter gi ei samla tilbakemelding til fylkeskommunen om kva som er behova til næringslivet i Sogn. Frist for tilbakemelding er 27. april.

Spørjeskjemaet finn du her:  https://forms.gle/HXTF6qZBWJ7dbj8f7.

 

Merk òg at det framleis er mogleg å søke midlar til «bedriftsintern opplæring» hjå Vestland fylkeskommune: https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/utlysing-av-bio-midlar/ , handsaminga er løpande.

Dersom du treng hjelp til søknadsskriving, ta kontakt med næringsrådgjevar i kommunen, gudny.flatabo@aurland.kommune.no, eller Sognefjorden Næringshage post@sognefjordennh.no .