Aurland Kommune - heim»Planportal»Arealdelen»Kva er arealdelen

Kommuneplanen sin arealdel

Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som del av kommuneplanen, jf Plan og bygningslova §11-1. Planen skal syne koblinga mellom samfunnsutviklinga som handsamast i samfunnsdelen og kva utslag og behov dette gjev for arealbruken, og korleis areala samla sett bør disponerast for å løyse oppgåver og behov som vert avklart i samfunnsdelen, jf herunder formål og omsyn i §§1-1 og 3-1.

Ein arealdel omfattar plankart, føresegner og ein planomtale med konsekvensutgreiing som greier ut om korleis nasjonale politikkmål, til dømes statlege planretningslinjer og arealretningslinjer i regional plan, er ivareteke og fylgt opp.

Arealplanen skal innehalde i hovudtrekk korleis areal skal nyttast og vernast, og kva omsyn som må ivaretakast ved disponering av av areala. Arealdelen er eit verktøy for å gjennomføra samfunnsdelen. Samstundes skal arealdelen vera utforma i eit langsiktig perspektiv.

Kommunen skal kvart 4 år vurdera om det er behov for endringar i kommunale styringsdokument, då også kommuneplanens arealdel.

Gjeldande arealdel for Aurland kommune finn du her.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Arealdelen