Føremålet med planarbeidet er at planen skal bidra til:

  • Identitet, lokal forankring og engasjement
  • Auka kunnskap om, og bevisstgjering av kulturminneverdiane i kommunen
  • Oversyn og verdisetting av viktige kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap
  • Oppdatering av dei nasjonale kulturminnedatabasene Askeladden og Kulturminnesøk
  • Oppdatering av SEFRAK-registeret (hovudsakeleg bygningar oppført før 1900)
  • Betre forvaltning av kulturminne m.a. gjennom bruk av plan- og bygningslova
  • Utvikla eit godt samarbeid mellom ulike aktørar innanfor kulturminnefeltet
  • Legge til rette for at kulturminna i kommunen bidreg til auka verdiskaping.

Planframlegget er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden 20.09.2016 – 01.11.2016

Innspel til planarbeidet skal innan 01.11.2016 sendast til: 
Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.

Elektronisk skjema til bruk for høyringssvar
PDF-skjema til bruk for høyringssvar