Det vert halde ope møte om reetableringa av villrein i Norfjella. Møtet vert arrangert i samband med det tradisjonelle Jegermøtet. Dei oppsette møta har same innhald.

Aurland 15.08.2022
Stad: Gymsalen ved Aurland idretts- og samfunnshus
Tid: kl. 18.00

Hol 16.08.2022
Stad: Bygdahall, Hagafoss
Tid: kl. 18.00

Enkel servering

Agenda (begge møta)

Velkomen ved Siggurd Vikesland, leiar i Villreinutvalet

18/.00 Jakta 2022 Informasjon til jegerane, ved villreinutvalet

 • Jakttider
 • Samjakt
 • Prøvetaking
 • Oppsyn
 • Transportløysingar
   

18.35 Matbit

I Hol: kombinert med kortutdeling

19.00 Reetablering i Nordfjella

 • Arbeidet i Reetableringsgruppa; avvegingar og verdival - Olav Strand (NINA/Norsk villreinsenter)
 • Mogeleg løysingar
  • Plan A - Harald Skjerdal (sekretær, villreinutvalet)
  • Plan B - Bjørnar Ytrehus (vetrinær, Sveriges landbruksuniversitet)
  • Villreinnemda sitt hovudfokus i reetableringa - Olav J Bøthum (nestleiar, Villreinnemda)
 • Perspektiv frå Nasjonale styresmakter Miljødirektoratet v. Kari Bjørneraas og Mattilsynet v. Julie Grimstad
 • Open post: spørsmål og innspel til reetableringa. Panel av innleiarane.

Ordstyrar: Sigmund Tveitehagen (medl. Reetableringsgruppa, tidl. leiar Villreinutvalet)

Vel møtt!

Villreinutvalet for Nordfjella og Villreinnemda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell