8. jan. 2021 kl. 14:30

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Corona_nasjonaletiltak.jpg

 

 

Besøkande ved Rådhuset (oppdatert 15.12.20)

I samband med eit strengare personvern er dørene inn til gangane på rådhuset stengde. Dette er også eit ledd i at sakshandsamarane skal få betre kontroll på arbeidsdagen sin og få auka effektiviteten.

Det medfører at ein generelt må ha avtale for å vere sikra å ha møte med sakshandsamar. Ved oppmøte skal besøkande registrere seg i det digitale besøkssystemet. Dette er ein skjerm som står rett innafor inngangen.

Med omsyn til smittevern må alle besøkande no avtale møte per telefon eller e-post for å møte sakshandsamarar.

Vi ber også om at besøkjande føl smittevernreglane:

 • Ikkje kom om du ikkje er frisk eller føler deg uvel
 • Hold avstand
 • Vask/sprit hendene
 • Gjester skal nytte toalett merka for gjester

Kontaktinfo til tilsette finn ein på heimesida til kommunen under «Kontakt oss» → «Tilsette».
Ring gjerne direkte til sakhandsamar for å lage avtale.

Besøkande frå  BARNEVERNTENESTA (oppdatert 08.01.21)

I ein periode med meir restriksjonar kring sosial kontakt er me framleis moglege å få tak i. Kontaktpersonane jobbar ein del på heimekontor, men me vil gjennomføre møter og anna aktivitet så langt som råd. Me har også moglegheit til å gjennomføre digitale møter.

Ta kontakt med oss på telefon så finn me ei løysing:

 • Barnevernleiar Anja Brekke Moldvær 908 84 863
 • Kontaktperson Hilde Strand 959 84 612
 • Kontaktperson Tonje Skamfer Rebni 959 84 783
 • Kontaktperson Linda Natvik 959 84 784
 • Tiltakskonsulent Signe- Andrea Henden 952 17 856

Me har arbeidstid frå 0800-1530. For akutte hendingar utanom arbeidstid og i helgar ta kontakt med barnevernsvakta på telefon 902 13 481
 

Besøkande Heradshuset (oppdatert 15.12.20)

Heradshuset er ope for besøkande. Galleri Vinjum og dei andre utstillingane er opne frå kl 09.00-15.00

 

Biblioteket (oppdatert 15.12.20)

Opningstider:

Måndag og torsdag kl 1400-1900

Tysdag og onsdag   kl 1000-1400

Laurdag                   kl 1000-1400

Alle skal bruka hånddesinfeksjon ved inngangen

Dette kan du;

 • Låne utlånsmateriell i bibliotek
 • Levere lån. Alle lån skal leverast i kasse, ved døra. All innlevering skal vera i karantene 1 døgn.
 • Du kan fortsatt bestille via epost/ telefon, og henta i «hentehylla»
 • Nytta egen pc eller ipad, me har wifi.

 

Skular og SFO (oppdatert 14.12.20)

Skule og SFO jobbar ut frå gult nivå i ein trafikklysmodell. Du kan lese meir om dei ulike nivåa her.

Foreldre/føresette får hente og bringe på SFO og har tilgang til skuleområde og garderobe. Det vil framleis vere mykje fokus på vask av hender, halde avstand, vere heime viss ein er sjuk og god hoste/nysehygiene.

Skuleskyssen går som normalt.

 

NAV AURLAND er ope for tilfeldig besøkande tysdagar mellom 10.00-14.00. (Oppdatert 15.12.20)

Utanom denne tida kan de nå NAV Aurland slik:

- Privatpersonar kan ringe 55 55 33 33 eller bruk Ditt NAV for kontakt
- Personar som treng bistand frå Flyktningtenesta kan ringe 95984634
- Personar i krise kan ringe 57632900 for å bli sett over til sakshandsamar eller gå på servicetorget på Rådhuset slik at de raskt kan få kontakt med NAV
- Arbeidsgjevarar kan ringe 95984634 eller 5555 3336
- Telefonnummer til spesialeiningar i NAV finn de her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-nav-pa-telefon2

Ellers har UDIR laga nasjonal info:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona-----informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen/

 

Besøk ved Aurland helsetun (15.12.2020)

Om du har luftvegssymptom, har vore sjuk, er i karantene på grunn av kontakt med ein smitta eller reise til utlandet, eller har blitt testa for covid-19, må du vente med å komme på besøk til du har fått negativt svar på testen og er heilt frisk igjen.

Pårørande eller andre besøkande som har vore i område i Norge med høg førekomst av smitte med covid-19, bør ikkje komme på besøk før 10 dagar etter heimkomst.

 

Aurland helsetun har lagt til rette for at det er muleg å besøke pasientar ved institusjonen, under desse føresetnadene:

 • For å avtale besøk ringer du vakttelefonen for den aktuelle eininga måndag til fredag mellom 09:00-15:00.
 • Besøkstida vil vere: Måndag - fredag: 11:00-17:00, laurdag og søndag: 14:00 -17:00
 • Inn til besøk kjem du ved å ringe på døra ved rehab – direkte inngang frå 3. etg (nb! ikkje komme inn hovudinngang ved helsetunet og nytte heisen opp).

Inne i pasientrom:

 • Besøk i pasientrom: Gå direkte til og frå rom, og ikkje opphalde  deg i fellesareal. Hald minst 1 meters avstand til alle
 • Tal på besøkande er avhengig av om ein klarer å helde minst 1 meters-avstand

Inne i besøksstova og ute:

 • Gå direkte inn i besøksstova, ikkje opphalde deg i fellesareal
 • Besøksrom, stova 3. etg på rehabavdelinga
 • Tal på besøkande er avhengig av om ein klarer å helde minst 1 meters-avstand

Talet på samtidig besøkande ved heile institusjonen kan verte avgrensa for å sikre at personalet kan følgje opp besøka på ein god måte.

Gjennomføring av besøk

 • Hugs god handhygiene før, under og etter besøket. Dette gjeld også bebuaren.
 • Personalet møter deg ved avtalt inngang og følgjer deg direkte til bebuaren sitt rom.
 • Under besøket skal du ikkje opphalde deg i fellesareala.
 • Hald minimum ein meters avstand til andre enn den du besøker, og held ein meters avstand til den du besøker.
 • Du har lov til å ha med gåver, blomar og liknande. Pass på å ha god handhygiene i samband med handtering og overlevering av gjenstandar.
 • Unngå å ta på mange gjenstandar og overflater på rommet. Alle berøringsflater skal reingjerast etter kvart besøk. Personalet kan hjelpe til med dette.
 • Dersom du tek med mat, skal alle utføre god handhygiene før og etter at maten vert servert. De skal bruke eingongsutstyr som skal kastast på rommet etter bruk
 • Det vert ikkje servert mat frå helsetunet sitt kjøken ved besøk, og ingen besøkande får bruke kjøkena
 • Besøk blir loggført i pasienten sin journal

Etter besøket

 • Dersom du får covid-19-symptom få dagar etter du har vore på besøk, må du varsle helsetunet om dette for å sikre effektiv smittesporing og andre nødvendige tiltak.

Bebuarar på besøk til pårørande utanfor institusjonen

 • På grunn av høgare risiko for smitte i mindre kontrollerte miljø enn ein har ved institusjonane, rår vi vekk frå dette.
 • Det bør gjerast ei individuell vurdering i kvart tilfelle, og risikoen må vektast opp mot grad av behov for eit slikt besøk. Ta kontakt med leiar ved avdelinga i god tid før besøk for å drøfte/avklare slike spørsmål.
 • Om besøk utanfor institusjonen skal gjennomførast, må det skje i samsvar med gjeldande nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørande gjer seg godt kjende med desse i forkant.
 • Reglar for handhygiene og minst ein meters avstand skal haldast også ved slike besøk, og den som organiserer besøket bør halde oversikt over kven som har hatt kontakt med bebuaren
 • Ved transport i bil bør ein vere så få som mogeleg i bilen, og bilturen bør haldast så kort som råd.

Punkta ovanfor gjeld for besøk til pasientar utan smitte av covid-19.  For pasientar med mistanke om eller bekrefta smitte av covid-19, vil andre tilrådingar og retningsliner gjelde.

 

Telefonar til avdelingane på Aurland helsetun:

Sjukeheim                           45 87 89 70

Rehab                                  45 87 90 54

Avdeling for demente      47 45 44 09
 

Helsedirektoretat sitt til helse- og omsorgsinstitusjoner om besøk i julehøytiden:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-til-helse-og-omsorgsinstitusjoner-om-besok-i-julehoytiden
 

Generell rutine ved luftvegsinfeksjonar. – informasjon til pårørande ved Aurland Helsetun.
Høsten er ein periode der det alltid blir noko meire luftvegsplager i befolkninga generelt. Jfr nasjonale retningsliner vert det anbefalt at alle med symptomer på luftvegsinfeksjonar testar seg for Covid-19, noko som og gjelde bebuarar ved Aurland Helsetun. Dette vil føre til at om ein bebuar ved Aurland Helsetun utvikler symptom på luftvegsinfeksjon, vil bebuaren bli testa for Covid-19. Når dette skjer, vil avdelinga bli isolert og det innføres midlertidig besøksstans, i påvente av prøvesvar. Dette som eit smitteforebyggjande tiltak.

Dersom det er dykkar pårørande som har utvikla symptom på luftvegsinfeksjon og må testast vil dykk som pårørande bli informert om dette.

Pårørande til andre bebarar vil ikkje få informasjon om kven det er som har fått symptom på luftvegsplager og som følge av dette må testes. Det vil bli informert om at ein bebuar på avdelinga er blitt sjuk og at det rutinemessig blir utført test for Covid-19, og at avdelinga som følge av dette innfører midlertidig besøksstans i påvente av prøvesvar.

Ta gjerne kontakt med avdelinga dersom noko er uklart.

Besøk i bufelleskap og omsorgsbolig 11.11.2020 
Aurland kommune ved pleie og omsorg følg retningsliner frå folkehelseinstitutt når det gjeld besøk i bufelleskap og omsorgsbolig (ved gamle Sjukeheim):

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-hjemmetjenesten/?term=&h=1

Bufelleskap og omsorgsbolig er rekna som den einskilde sin privat heim, det vil si: besøksrestriksjonar i privat heim kan berre besluttas av tenestemottakaren sjøl, eventuelt i samråd med pårørande eller tjenesteyter. Sjølv om ein mottek hjelp av heimebaserte tenester er bufelleskap og omsorgsbolig rekna som privat heim - den einskilde betalar husleige for boligen. Kommunen kan ikkje nekta eller begrensa besøk i – eller adgang til og frå bolig eller rom som det vert betalt husleige for, detta er privat heim.

Når du skal på besøk

 • Avtal besøk i forkant ved å ringja:

Dag: 95 98 46 29
Kveld: 95 17 25 08

 • Bruk hovudinngang ved gamle sjukeheimen – bruk handsdesinfeksjon
 • Skriv ditt namn på besøkslogg, dato, telefonnummer og kven du besøker (dette er for at vi raskt ved ein eventuell smitte kan setje i gang smittesporing)

Hugs tre grunnleggjande råd:

 • Hald deg heima viss du har symptom på luftvegsinfeksjon eller er sjuk
 • Ha god hoste og handhygiene
 • Hald minst 1 meters avstand til kvarandre

Ved eit lokalt smitteutbråt kan kommunen innføre besøks- og opphaldsrestriksjonar i fellesareal som er knytt til bufelleskap. I detta tilfelle bør kommunen begrensa opphald for besøkande, slik at fellesareal er atterhald bebuarar jf. Helsedirektoratet.

Det er lavt smitte ved Aurland kommune, men vi har mange bebuarar som er i risikogruppen for Covid-19. Av den grunn er fellesareal pr. 11.11.20 atterhald bebuarar. Helsedirektoratet har anbefalinga og lovkrav om kor mange menneske som kan samlas privat. Pr.11.11.2020 maksimalt 5 gjester, men det vert anbefalt å helde seg heima størst mogleg grad og begrensa sosialt kontakt med andre menneska.

 

Aktuelle linkar for næringslivet (oppdatert 26.10.20)

Lokale tiltak

Aurland kommune er tildelt midlar til kommunalt næringsfond for å bremse effektane av korona, ny søknadsfrist er 01.11.2020:

https://www.aurland.kommune.no/soek-om-tilskot-fraa-kommunale-naeringsfond.6324980-155908.html

Det er og mogleg å søkje konsesjonsavgiftsfondet om midlar, tilskot skal gå til nyetablering og vidareutvikling av verksemder i Aurland kommune: https://www.aurland.kommune.no/soek-om-midlar-fraa-konsesjonsavgiftsfondet.6325077-155908.html

 

Andre nyttige lenkjer

Her er ei oversikt over ulike kompensasjonsordningar for bedrifter: https://kompensasjonsordning.no/

Her er oversikt over oppdaterte smittevernsreglar og råd til ulike bransjar i næringslivet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

NHO reiseliv følgjer situasjonen tett og har god oversikt over råd, tips og tiltak for reiselivsbransjen: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/

Innovasjon Norge har samla sine tiltak knytt til effektar av koronaviruset her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

 

 

Det ligg mykje informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no. Om du ikkje finn den informasjonen du treng der, kan du ringe informasjonstelefonen for korona på tlf. 815 55 015. 

Dei som er i heimekarantene skal ikkje ta kontakt med legekontoret - med mindre det er behov for helsehjelp eller sjukemelding.


Legekontoret melder 08.01.2021 om følgjande:

Aurland kommune

 

Tal Covid-19

Tal testa

Tal innlagd

Tal døde

2020

1

381 (+23)

 

 

2021 0 40    

                           

 

                                                                    

 

  

 

(endring fra sist i parantes)

Kriteria for testing vart endra pr. 20.03.20 og 29.04.20. Fra og med onsdag 12.august kan alle som ynskjer å tesat seg, få testa seg.
Bestilling av test: Ring legekontoret på formidag på tlf: 57 63 29 99. Det er felles tidspunkt for prøvetaking, ein gong pr dag. Dei fleste dager kl 12.30.

Aurland kommune rapporterer her på personar som oppheld seg i kommunen der det er kommunen som har ansvar for den medisinske oppfølginga.
Pr i dag har ingen som har testa seg i Aurland, testa positivt.Kommunen har ansvar for oppfølging av ein person som oppheld seg i kommunen som testa positivt ved innreise til landet.
Personer som er folkeregistrert og verken bur eller oppheld seg i kommunen, er ikke med i denne rapporteringa.  

No kan du få varsel via sms når eit eventuellt prøvesvar på koronatest er klart, og at du kan hente dette ut fra Helsenorge.no

Nettsaker frå Aurland om koronasituasjonen:

2020-05-12  Framleis alminneleg besøksstans ved Aurland helsetun, men under visse føresetnader er det no muleg å avtale besøk til pasientar
2020-05-08  Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 08.05.2020
2020-05-05  Når bør du testast og når bør du ikkje teste deg
2020-04-30 Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 30.04.2020
2020-04-30 Informasjon til næringslivet om smittevern
2020-04-30 Alternativt tilbod førstelineteneste i mai-juni 2020
2020-04-24 Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 24.04.2020
2020-04-24 Aurland fysioterapi opnar igjen
2020-04-22 Til befolkninga og helsepersonell no som det vert letta på restriksjonar
2020-04-17 Opning av barnehagane 22. april
2020-04-17 Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 17.04.2020
2020-04-08 Regjeringa har bestemt at skulane skal vera stengde i to veker etter påske
2020-04-07  Turliv i koronatid
2020-04-06  Informasjon til pårørande av bebuarar ved Aurland helsetun
2020-04-06  Heimepåske og smittevern
2020-04-05  Påskehelsing frå ordføraren
2020-04-03 Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 03.04.2020
2020-04-01  Melding frå legekontoret
2020-04-01  Har du behov for forskot på dagpengar?
2020-03-31  Opplæring i verksemda framfor permittering? Tiltak for næringsdrivande ramma av koronavirusutbrotet
2020-03-30  Stenging av kommunale leikeplassar og ballbingar
2020-03-30  Informasjon om fleire digitale ressursar
2020-03-27 Tiltak for å hindre smitte av koronavirus ved Aurland helsetun
2020-03-27  Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 27.03.2020
2020-03-26 Informasjon frå kreftkoordinator og koordienrande eining
2020-03-26 Oppdatering av tilbod frå aktivitetrettleiar/treningskontakt
2020-03-25 Informasjon frå Aurland og Lærdal barnevern
2020-03-25 Oppdaterte tiltak frå regjeringa
2020-03-24 Landbruket treng hjelp – meld deg som gardsarbeidar
2020-03-24 Ergoterapeutane i kommunen er tilgjengelege på telefon og e-post
2020-03-24 Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er tilgjengeleg på telefon og sms
2020-03-24 Helse Førde avgrensar tal korona-testar til 60 i døgnet
2020-03-23 All ordinær tannbehandling avlyst
2020-03-20 Oppmoding frå ordføraren
2020-03-20 Rapportering på smitta av korona i Aurland kommune 20.03.2020
2020-03-20 FHI presiserer testkriteria for koronavirus
2020-03-19 Statusmelding frå ordføraren
2020-03-18 Informasjon til næringsdrivande i Aurland kommune i samband med koronasituasjonen
2020-03-18 Oppmoding frå Aurland legekontor
2020-03-18 Informasjon frå økonomikontoret i samband med koronasmitte
2020-03-17 Alle Kringom sine serviceskyss-ruter vert innstilte inntil vidare
2020-03-17 Pleie og omsorgstenester – melding om mulege endringar i tenestetilbodet
2020-03-17 Informasjon frå psykisk helse- og rustenesta
2020-03-16 Viktig melding til helsepersonell i Aurland kommune
2020-03-16 Informasjon frå helsesjukepleiar (PDF)
2020-03-16 Informasjon frå Aurland og Lærdal barnevern
2020-03-16 Informasjon frå helsestasjonen
2020-03-13 Aurland rådhus stenger dørene frå måndag 16. mars kl. 08.00
 

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland