Endring av Reguleringsplan for Ryggjatun - vedtak av plan

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har Aurland kommunestyre i møtet 01.11.2018, sak 080/18 vedteke – Endring av reguleringsplan for Ryggjatun.

Plandokumenta som vart vedteke og kommunestyre si handsaming er tilgjengeleg her

Ein kan påklaga Aurland kommunestyre sitt vedtak ti l Fylkesmannen etter Plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9, jfr Forvaltningslova kap VI. Klaga må fremjast skrifteleg og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland , innan tre-3-veker frå denne kunngjeringa. Klaga må vera grunngjeven og det må opplysast om kva for tilknyting klagaren har til det området saka gjeld.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter den same lova § 15-3 må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Kommentarar/merknadar til reguleringsendring kan og sendast til på e-post:
post@aurland.kommune.no , Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland innan 28.11.2018.

Kommunevåpen Aurland kommune
Kommunevåpen Aurland kommune
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland