Les høyringsbrevet [her]

Les utkast til ny lokal forskrift [her]

Vedlegg 1 - Utdrag frå rundskriv H5/02 Juridiske spørsmål vedrørande utbyggingsavtaler i plan og byggesakshandsaming [her]

Link til gjeldande gebyrregulativ for Aurland kommune [her]

Eit utval av næringsaktørar får brev med informasjon om høyringa, men alle som ynskjer kan gje høyringsuttale. Den nye forskrifta får først og fremst konsekvensar for private og næringsaktørar som skal gjennomføre planarbeid, bygge og fastsette grenser på sin eigedom.  

Uttale kan sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 eller på e-post post@aurland.kommune.no. Merk uttale med saksnummer 20/1119. Høyringsfristen er 15.september.

På grunn av ferieavvikling er vi mindre tilgjengeleg for spørsmål i veke 29-31. Ring sentralbordet på telefon 576 32 900 for spørsmål.