Farvassavgifta skal dekke kommunen sine kostnadar forbunde med utføring av oppgåvene nemnt i havne- og farvannsloven § 36 andre ledd.

Høyringsfristen vert sett til torsdag 15 mars.

Innspel til høyringa kan sendast til :

Aurland hamnevesen KF
Vangen 1
5745 Aurland
Eller per e-post til post@aurland.kommune.no