19. jan. 2021 kl. 13:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Heimebaserte tenester - eigenbetaling 2021

Eigenbetaling for heimebaserte tenester kjem inn under Lov om sosiale tenester.

Heimebaserte tenester tildelt etter Lov om sosiale tenester §4-2 bokstav b,c og e, er utan vederlag, jf merknader til forskrift § 8-2.

Middag kr 96,-, dessert/suppe kr 27,-, frukost/kvelds kr 47,-.

Leige av tryggheitsalarm kr 191,- pr mnd.
Vask av tøy kr 263,- pr mnd.

Eigenbetaling for praktisk bistand blir ført vidare som abonnementsordning dersom ein mottek over 6 timar hjelp i månaden.

Satsane for eigenbetaling pr mnd. blir då slik:
0-2 G kr 175,-
2-3 G kr 523,-
3-4 G kr 982,-
4-5 G kr 1 522,-
Over 5 G kr 2 072,-

Ved tildeling av 6 timar eller mindre pr månad betaler brukaren timepris etter følgjande satsar:
0-2 G kr 28,- pr. time
2-3 G kr 71,- pr. time
3-4 G kr 142,- pr. time
4-5 G kr 217,- pr. time
Over 5 G kr 295,- pr. time

Dagtilbod for heimebuande demente, kr 164,- pr dag


 

eFaktura

Få rekninga som eFaktura

Aurland kommune tilbyr eFaktura til sine kundar.

Med eFaktura får du rekninga ferdig utfylt i nettbanken. Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med eit klikk.

I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte rekningar – uansett kvar du er.

 

eFaktura medfører at rekningane vert sendt til deg ferdig utfylt til nettbanken din i staden for i postkassen. Du slepp såleis å bruke unødig tid på inntasting av lange KID- og kontonummer. Du kan gjere eigne endringar før du godkjenner betalinga. eFakturaer som allereie er betalt, ligg tilgjengeleg i nettbankarkivet ditt i 16 månader.

Det vil også vere mogleg å kombinere eFaktura med avtalegiro. Du vil då få faktura med spesifikasjon tilsendt elektronisk til din nettbank, medan trekket vil skje automatisk ved forfall.

Avtale om eFaktura med Aurland kommune teiknar du sjølv i nettbanken din.

For meir informasjon, sjå internettadresse www.efaktura.no  eller kontakt økonomiavdelinga, tlf. 57 63 29 53.