19. jan. 2021 kl. 13:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter Matrikkellova i 2020

 

Gebyr etter Matrikkellova - Aurland 2020
Nr Type Beløp 2020
1.1     Oppretting av matrikkeleining  
1.1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn  
  areal frå 0-500 m2 11 890
  areal frå 501 m2 -2000 m2

19 800

 

  areal frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da. 1920
  Maksimalt gebyr 96 020
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn  
  areal frå 0-500 m2 11530
  areal frå 0-2000 m2 19200
  areal frå 2001 m2 - auke pr. påbegynt da 1980
  Maksimalt gebyr 99000
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarsksjon  
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon  
  areal frå 0-50 m2 7920
  areal frå 51 - 250 m2 11890
  areal frå 251 m2 - 2000 m2 15840
  areal frå 2001 m2 - auke per påbegynt da. 1200
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom  
  Gebyr som for oppretting av grunneigedom  
   volum frå 0-2000 m3  23760
   volum frå 2001 m3 - auke per påbegynt 1000 m3  1580
 1.1.5  Registrering av jordsameige  
   Gebyr for registrering av eksisterende jordsameige blir fakturert etter medgått tid  
 1.2  Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning  
   Viser til 1.1.1, 1.1.2,1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.  
 1.2.1  Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering  
 1.3  Grensejustering  
 1.3.1  Grunneigedom, festegrunn og jordsameige  
   areal frå 0 - 250 m2  5940
   areal frå 251 m2 - 500 m2  9910
 1.3.2  Anleggseigedom  
   For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m3.  
   volum frå 0-250 m3  14850
   volum frå 251 m3 -1000 m3  16840
 1.4  Arealoverføring  
 1.4.1  Grunneigedom, festegrunn og jordsameige  
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg - og jernbaneføremål.  
   areal frå 0-250 m2 10780
   areal frå 251 m2-500m2 14370
   arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 medfører ei auke av gebyret på 3970
 1.4.2  Anleggseigedom  
  For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ein annan,  - ikkje vere registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan kun overførast til ein matrikkeleining hvis vilkåra for samanføying er til stade. Matrikkeleiningen skal utgjere eit samanhengande volum.  
   volum frå 0-250 m3 14850
   volum frå 251 m3-1000 m3 19800
   arealoverføring per nytt påbegynt 500 m3 medfører ei auke av gebyret på 1200
 1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
   For inntil 2 punkt 3970
   For overskytande grensepunkt, per punkt  990
 1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/eller klarlegging rettar  
   For inntil 2 punkt  7920
   For overskytande grensepunkt, per punkt  2960
   Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid.  
 1.7  Privat grenseavtale  
   For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde 3970
   For kvart nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde  990
 1.8  Timepris  
   Timepris for arbeid etter matrikkellova 1290
 1.9  Urimeleg gebyr  
  Hvis gebyret åpenbart er urimeleg i forhald til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetje eit høveleg gebyr.  
  Fullmaktshavar kan under samme forutsetningar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.  
 1.10  Betalingsvilkår  
  Gebyra blir fastsett etter det regulativet som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal krevjast inn etterskotsvis.  
 1.11  Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka  
   Hvis rekvirenten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka. blir likevel gebyret ikkje endra.  
 1.12  Utskrift av matrikkelbrev  
   Matrikkelbrev inntil 10 sider ( fastsett sentralt) 175
   Matrikkelbrev over 10 sider (fastsett sentralt)  350
  • Gebyr skal betalast til kommunekassen etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndigheita.
  • Betaling skal skje etter det regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet.
  • Gebyrsatsane inkluderar hjelpemannskap, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser.
  • Utgifter til merkemateriell skal påplussast gebyret.
  • Tinglysningsutgifter skal påplussast gebyret.

 

2 Karttenester  Beløp 2020
2.1     Plotting av kart frå digital kartbase   
2.1.1 A0 443
2.1.2 A1 320
2.1.3 A2 191
2.1.4 A3 98
2.1.5 A4 67
2.2 Kopiering frå plottar (inkludert PDF-fil)   
2.2.1 A0 381
2.2.2 A1 258
2.2.3 A2 129
2.2.4 A3 67
2.2.5 A4 31
2.3 Kopi av målebrev, skylddelingar   
2.3.1 Per stk  103
2.4 Kopi av gamle saker   
2.4.1 Fastledd  134
2.4.2 Tillegg per ark  15
2.5 Sal av eigedomsopplysningar   
2.5.1 Fast pris  3093
2.6 Vedlegg til søknader   
2.6.1  Kart i A4 - format til søknader  Gratis
2.6.2 Dokument til pågåande saker  Gratis
  • Gebyr skal betalast til kommunekassen etter rekningsoppgåve frå sakshandsamar 
  • Betaling skal skje etter det regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet
3 Andre Tenester  Beløp 2020
3.1    Produksjon av digitale kart ( sosi, DXF, illustrasjonar med meir)  
3.1.1 Vert fastsett ut frå fleire variablar. Ta kontakt for tilbod.  
3.2 Utsetjing av bygg   
3.2.1 Fast gebyr inkl. eit punkt

 

2552

3.2.2 Per ekstra hjørnepunkt  320
 3.3 Merkemateriell  
3.3.1 Per merke   77
 3.4 Tinglysing   
 3.4.1 Fast gebyr. *Vert fastsett sentralt. Gjeldande sats per 2016  525*
 3.5 Timepris for arbeid i marka  
 3.5.1 Minstepris  1990
3.5.2 Per time   1289
 3.6 Bil   
 3.6.1 Fastledd  50
 3.6.2 Per km  5
  • Gebyr skal betalast til kommunekassen etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndigheita 
  • Betaling skal skje etter det regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet 

eFaktura

Få rekninga som eFaktura

Aurland kommune tilbyr eFaktura til sine kundar.

Med eFaktura får du rekninga ferdig utfylt i nettbanken. Du kan sjølv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med eit klikk.

I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte rekningar – uansett kvar du er.

 

eFaktura medfører at rekningane vert sendt til deg ferdig utfylt til nettbanken din i staden for i postkassen. Du slepp såleis å bruke unødig tid på inntasting av lange KID- og kontonummer. Du kan gjere eigne endringar før du godkjenner betalinga. eFakturaer som allereie er betalt, ligg tilgjengeleg i nettbankarkivet ditt i 16 månader.

Det vil også vere mogleg å kombinere eFaktura med avtalegiro. Du vil då få faktura med spesifikasjon tilsendt elektronisk til din nettbank, medan trekket vil skje automatisk ved forfall.

Avtale om eFaktura med Aurland kommune teiknar du sjølv i nettbanken din.

For meir informasjon, sjå internettadresse www.efaktura.no  eller kontakt økonomiavdelinga, tlf. 57 63 29 53.