Mona Fykse

Felles personvernombod for ÅLA-kommunane

Kommunane Årdal, Lærdal og Aurland har valt å samarbeide om personvernombod. Mona Fyske, som til vanleg tilsett som arkivleiar i Årdal kommune. Fykse er frå 1. januar 2019 tilsett i 20% av stillinga som personvernombod for ÅLA-kommunane. 

Kontaktinformasjon personvernombodet

Mona Fykse
+47 45977853
personvernombod@aurland.kommune.no

 

Postadresse:
Vangen 1
5745 Aurland

Personvernombodet vil, som hovudregel, ha kontordag i Aurland første tysdag i månaden f.o.m. 5.februar.

Obs! Ikkje send sensitive personopplysningar på e-post. 

Nye personvernreglar i 2018

Norge og EU har innført nye personvernreglar frå 2018 og dei nye reglane seier at alle offentlege verksemder har plikt til å ha eit personvernombod. Den nye personopplysningslova  i Norge gjeld frå 20. juli 2018.

Den norske personopplysningslova følgjer EU sin personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation). EU-land innførte ordninga 25. mai 2018.

Personvernombodet skal jobbe for norsk lovgjevnad og EU sin personvernforordning (GDPR). 

 

Arbeidsoppgåvene til personvernombodet:

  • vera kontaktperson mot innbyggjarar og intern rådgjevar/rettleiar internt i kommunane for tenesteområda, rådmann og administrativ leiing for handsaming av personopplysningar og reglane for dette
  • vera kommunen sin hovudkontakt mot Datatilsynet og gjere undersøkingar i konkrete saker
  • sjå til at behandlingsansvarleg har tilfredsstillande system for internkontroll i kommunen (risikovurderingar, avvikshandtering, rutinar og reglar osv.)
  • ivareta dei registrerte sine rettar
  • peika på brot i regelverk
  • handtere krav om innsyn, sletting, korrigering med meir
  • halda seg oppdatert på utviklinga innan personvern
  • gjennomføre haldingsskapande arbeid og opplæring i kommunane
  • ombodet skal på ein uavhengig måte vurdere om reglane i personopplysningsloven blir følgd i kommunane

Personvernombodet skal ha eit sjølvstendig rapporteringsansvar til rådmenna i dei tre kommunane.

Les meir om eit personvernombod sine oppgåver på datatilsynet sine heimeside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/personvernombudets-oppgaver/

Teieplikt

Personvernombodet har teieplikt etter forvaltningslova. 

Avtalar ved Rådhuset

Vi vil oppmode alle om å bestille timeavtale med sakshandsamar før ein kjem innom Rådhuset. Då får sakshandsamaren betre tid til å bu seg for samtalen noko som sikrar rask og kvalitetssikra assistanse. Ein slepp òg å måtte reise heim med uforretta sak dersom ein sakshandsamar ikkje er tilgjengeleg.