Kommunevåpen Aurland kommune

Fast 100 % stilling som vernepleiar

Søknadsfrist 12.07.19.

Bu- og miljøtenester gjev omsorg og oppfølging til personar med omfattande og samansette behov, uavhengig av buform. Me har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre fagleg kvalitet og gode tenester for våre tenestemottakarar. Eininga er under oppbygging, og grunna nye oppgåver treng me meir fagkompetanse. Me har difor ledig ei nyoppretta stilling for vernpleiar, for tida plassert i eitt av bufelleskapa som ligg til eininga. Vernepleiar vert ein del av fagteamet, i lag med fagleiar i bufelleskapa. Stillinga er ledig frå medio oktober.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland