Kommunane i Sogn regionråd har i samarbeid utvikla eigen kartportal.

Kva informasjon er tilgjengeleg?

  • I kartportalen kommunekart.com, kan du søkja fram adressar og anna kartinformasjon
  • Du kan mellom anna finna reguleringsplanar, flyfoto, grunnkart, temakart og flaum- og skredsikringstiltak
  • Planarkivet til Aurland kommune er ikkje heilt ajourført, men dette arbeidet skal fullførast i løpet av 2020.

Gå til rettleiing for korleis du går fram for å finna reguleringsplanane i kartportalen (pdf)