Plandokumenta som vart vedteke ligg tilgjengeleg på denne linken:

Kommunstyret si handsaming 

Det er klagerett på Aurland kommunestyre sitt vedtak til Statsforvaltaren etter Plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9, jfr forvaltningslova kap VI. Klagen må fremjast skrifteleg og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland, innan tre-3-veker frå denne kunngjeringa. Klagen må vere grunngjeven og det må opplysast om kva for tilknyting klagaren har til det området saka gjeld.

Krav om erstatning eller innløysing med heimel i Plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3, må fremjast innan tre-3-år etter denne kunngjeringa. Krav om erstatning eller innløysing i høve til reguleringsplanen, skal rettast til: Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.