Plandokumenta som vart vedteke ligg tilgjengeleg på denne linken:

Kommunestyret si handsaming.

Det er klagerett på Aurland kommunestyre sitt vedtak til Statsforvaltaren etter Plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9, jfr forvaltningslova kap VI. Klagen må fremjast skrifteleg og sendast til Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland. På grunn av at det er ferietid er klagefristen utvida til 06.08.2018. Klagen må vere grunngjeven og det må opplysast om kva for tilknyting klagaren har til det området saka gjeld.

Krav om erstatning eller innløysing med heimel i Plan- og bygningslova §§15-2 og 15-3, må fremjast innan tre-3-år etter denne kunngjeringa. Krav om erstatning eller innløysing i høve til reguleringsplanen, skal rettast til: Aurland kommune, Vangen 1, 5745 Aurland.