Priser og gebyrer 2023

Her vises priser og gebyrer for 2023. Vedteke i kommunestyret KS 077/22 den 15.12.2022

Aurland trafikk og parkering

Parkering

Parkeringssatsar pr.:

Time

kr. 20

Dag

kr.100

Veke

kr. 500

Månad

kr. 2000

Campingbil – Nattparkering 22 - 06

kr. 400

Barnehage

Foreldrebetaling

100% plass: kr. 3000,- pr. mnd
50% plass: kr. 1500,- pr. mnd

Søskenmoderasjon: 50% for nr. 2, 100% for nr. 3 og vidare
 
For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 192,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 181,- . 

Betaling for mat/frukt kjem i tillegg til barnehagesatsane.
 
*Som prinsipp gjeld nasjonal maksimalpris. 
 
Kostpeng pr. månad er kr. 254,-


Garantiordning
Frå 1.mai 2015 vart det innført garantiordning for foreldrebetaling. Ingen skal betala meir i foreldrebetaling enn 6% av den samla skattepliktige inntekta til huslyden. 

Aurland kommune administrerer ordninga for alle barnehagebarn som er heimehøyrande i kommunen.

Søknad sendast i Visma Flyt barnehage https://barnehage.visma.no/aurland

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

 

Gratis kjernetid 

”Fra 1. august 2015 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensa 598 825 kroner.

Søknad: https://barnehage.visma.no/aurland

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

Søskenmoderasjon

50% reduksjon for 2. søsken
100% reduksjon for vidare

For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 185,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 175,- . 

SFO

Betalingssatsar SFO

Opphaldstid Foreldrebetaling pr. mnd
0-14 timer/veke kr 1 875
Over 14 timer/veke kr 2 386

 

Tinging av ekstradagar

Fast påmeldt barn - vanleg dag kr. 175
Fast påmeldt barn - ferie-fridag kr. 314

 

Ikkje fast påmeldt barn - vanleg dag kr. 244
Ikkje fast påmeldt barn - ferie-fridag kr. 396
Gebyr for sein henting kr. 232

 

Syskenmoderasjon: 50% for 1 sysken.
Syskenmoderasjon: 75% for 2 eller fleire sysken. 

 

Alle elever på 1. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke frå og med skuleåret 2022–2023. 
Frå skuleåret 2023-2024 vert denne ordninga utvida til også å gjelde for 2. trinn.

 

Redusert foreldrebetaling
Kommunen tilbyr reduksjon i foreldrebetalinga, slik at foreldrebetalinga per barn utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldninga. Denne ordninga gjeld for dei med barn på 1.–4. trinn.

Søk her: https://foresatt.visma.no/login/aurland 

Musikk- og kulturskulen

Danseverkstad

Betalingssats pr. semester kr. 1 150

Band

Betalingssats pr. semester kr. 1 250

Musikkbarnehage

Betalingssats pr. år Gratis

 

Grunnopplæring gruppe 1 og 2

Betalingssats pr semester kr. 1 050

Andre gebyr

Sal av dirigent  kr. 44 000
Leige av lydutstyr til lag og organiasjonar  kr. 600
Leige av lydutstyr til eksterne/kommersielle kr. 1 200
Bruk av musikklærar til eksterne prosjekt pr time kr. 600

Biletkunst

Betalingssats pr. semester kr. 1 500

Individuell undervisning på instrument

Beatlingssatsar pr semester

Eitt semester er eit halvår. 

Barn kr. 1 500
Student kr. 1 600
Vaksen kr. 1 925
Leige av instrument kr. 600 pr. år


Søskenmoderasjon 50% på eitt instument/tilbod

Aurlandshallen

Betalingssatar for symjehallen og trimrommet 

Trimrommet

Årskort vaksen 2 935,-
Årskort ungdom - student - honnør  1 763,-
Halvårskort vaksen 1 763,-
Halvårskort ungdom - student - honnør 1 058,-
Månadskort vaksen 425,-
Månadskort ungdom - student - honnør 260-
Klyppekort vaksen (12 klypp) 695,-
Klyppekort ungdom - student - honnør (12 klypp) 4015,-
Enkel time vaksen  105,-
Enkel time ungdom - student - honnør 62,-
Gruppetime vaksen 295,-
Gruppe time ungdom - student - honnør 218,-

 

Symjehallen

Enkeltbillett vaksen 105,-
Enkeltbillett barn/ungdom/student/honnør 62,-
Klyppekort vaksen (12 klypp) 695,-
Klyppekort barn/ungdom/student/honnør (12 klypp) 415,-

 

Biblioteket/Infohagen

Betalingssatsar for biblioteket/inforhagen

Purregebyr

Purregebyr 1 gong  kr. 0
Purregebyr 2 og 3 gong kr. 40,-

Erstatning for tapt eller øydelagt materiale - kostnad ved nytt innkjøp

kr. 100,-

Pleie og omsorg

Betalingssatsar for pleie og omsorg 

Vederlag og eigenbetaling for pleie, rehablitering og omsorg

Heimebaserte tenester

 

 

Middag

99,-

Dessert/suppe

28,-

Frukost/ kvelds 

49,-

Vask av tøy

Eigendel som praktisk bistand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimbaserte tenester etter lov om kommunale helse og omsorgstenester § 3-2 6a. er utan eigenbetaling

 

 

Inntekt

Leige av tryggleiksalarm pr mnd. Ink. sim-kort, service, vedlikehald

Installering eingongsbeløp

Flytting av digital tryggleiksalarm (eingongsbeløp ved kvar flytting)

Tap av alarmknapp eller andre deler

Helsehjelp

Under 2 G

0,-

215,-*

215,-*

470,-

Over 2 G

 

0,-

870,-

290,-

470,-

Serviceteneste

Under 2 G

 

215,-*

215,-*

215,-*

470,-

Over 2 G

 

290,-

870,-

290,-

470,-

*under 2 G statens sats, forskrift for eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester § 10, eigenandel som praktisk bistand Tryggleiksalarm

 Praktisk bistand og opplæring

 

 

Pr time

Maksimum tal timar det betalast for pr. mnd

Maks pris.pr månad

Under 2 G

215,-*

1

215,-* pr.mnd makspris

2-3 G

290,-

4

1160,-

3-4 G

290,-

5

1450,-

4-5 G

290,-

6

1740,-

5-6 G

290,-

8

2320,-

6-7 G

290,-

9

2610,-

Over 7 G

290,-

10

2900,-

*pris under 2 G er statens sats, forskrift for eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester § 8, 9 og 10.

Dagtilbod for heimebuande demente

176,- pr dag (ink. transport,og middag)

 

Opphald i institusjon (helsetun)

 

2023

 

Korttidsopphald

180,- (2022) * ny pris i 2023 etter regulering

 

Dag eller nattopphald

100,- (2022)* ny pris i 2023 etter regulering

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata

Langtidsopphald i helsetunet er regulert i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester § 3. Eigenandel * er beløp som er oppgitt i forskrift.

Kart og oppmåling

Gebyr for forvaltingsoppgåver etter matrikkellova

 

Varenummer

Regulativ

Gebyr 2023

Kommentar

 

Private planforslag

 

 

2.2

Timepris

 

 

2020000

Gebyr for medgått tid i private plansaker

kr 630

 

2.4

Oppstartsmøte og andre møter

 

 

2040000

Oppstartsmøte

kr 5 040

Per møte.

2040001

Underveismøter/dialogmøter

kr 2 520

Per møte

2040002

Synfaring

kr 2 205

Per synfaring.

2.5

Forhold til overordna planer i kommunen

 

 

2050000

Politisk avklaring av oppstart av planarbeid i strid med kommune(del)plan

kr 4 725

Per planinitiativ

2.6

Gebyr for handsaming av privat planforslag

 

 

2060000

Grunngebyr

kr 40 950

per søknad

2060001

For planar som krev konsekvensutgreiing utan planprogram

kr 18 900

per planforslag

2060002

For planar som krev  konsekvensutgreiing  med planprogram

kr 28 350

per planforslag

2060003

Tilleggsgebyr ved fleire enn 2 utgreiingstema

kr 13 230

per tema

2060004

Frå 8 til 12 arealformål/omsynssoner

kr 9 450

per planforslag

2060005

Over 12 arealformål/omsynssoner

kr 18 900

per planforslag

2060006

Planforslag i sentrum

kr 18 900

per planforslag

2.7

Utfylling og endring av plan

 

 

2070000

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

kr 13 545

per søknad

2070001

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krev politisk behandling

kr 18 900

per søknad

2070002

Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

Fullt gebyr

per søknad

       

 

Byggje-, dele- og dispensasjonssaker

 

 

3.4

Timepris

 

 

3040000

Gebyr for medgått tid etter plan- og bygningsloven

kr 700

Per time

3.5

Mangelfull søknad

 

 

3050000

Oppfølging av mangel frå og med formelt mangelbrev

kr 1 400

Per oppfølging

3050001

Vedtak om avvising

kr 2 100

Per søknad

3.7

Grunngebyr

 

 

3070000

Grunngebyr

kr 1 400

Per søknad

3.8

Registreringsgebyr

 

 

3080000

Registreringspliktige tiltak

kr 700

Per brukseining

3.9

Førehandskonferanse

 

 

3090000

Førehandskonferanse

kr 4 200

Per møte

3090001

Andre møter

Etter medgått tid

 

3.10

Dispensasjonssøknad

 

 

3100000

Søknad om dispensasjon frå plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealføremål

kr 4 900

Per forhold

3100001

Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag

kr 3 500

Per forhold

3100002

Søknad om dispensasjon frå grad av utnytting, regulert byggjelinje, etasjetall, høgde i plan mv.

kr 3 500

Per forhold

3100003

Søknad om dispensasjon frå andre forhold i plan og/eller pbl med tilhøyrande forskrifter, samt andre forhold som ikkje er særskilt nemnt

kr 4 900

Per forhold

3100004

Søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterande bygningar i LNF-områder

kr 3 500

Per forhold

3100005

Tilleggsgebyr for høyring

kr 2 100

Per søknad

3.11

Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak

 

 

3110000

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i regulert område

kr 2 800

Per matrikkeleining

3110001

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i uregulert område

kr 4 200

Per matrikkeleining

3110002

Vedtak om arealoverføring

kr 2 800

Per søknad

3110003

Mindre tiltak på bebygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

kr 4 900

Per tiltak

3110004

Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 c

kr 2 800

Per søknad

3110005

Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 d

kr 2 800

Per tiltak

3110006

Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2

kr 4 200

Per tiltak

3110007

Midlertidige bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c

kr 2 800

Per tiltak

3110008

Terrenginngrep

kr 2 800

Per søknad

3.12

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak (med ansvarsrett)

 

 

3120000

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 1

kr 11 200

Per søknad

3120001

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 2 og 3

kr 17 500

Per søknad

3120002

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 1

kr 7 000

Per bueining

3120003

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 400

Per bueining

3120004

Store bustadbygg, tiltaksklasse 1

kr 7 000

Per bueining

3120005

Store bustadbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 400

Per bueining

3120006

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 1

kr 5 600

Per tiltak

3120007

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 9 100

Per tiltak

3120008

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 1

kr 4 900

Per tiltak

3120009

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 11 200

Per tiltak

 

 

 

 

3120010

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg, tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120011

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120012

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120013

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120014

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120015

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120016

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120017

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120018

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 1

kr 14 000

Per søknad

3120019

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 2 og 3

kr 21 000

Per søknad

 

 

 

 

3120020

Røyranlegg, leidningsanlegg mv.

kr 14 000

Per søknad

3120020

Symjebasseng, dam/brønn og liknande

kr 2 800

Per søknad

3.12.2

Fasadeendring

 

 

3120200

Fasadeendring

kr 1 750

Per fasade

3120201

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse

kr 1 750

Per fasade

3.12.3

Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120300

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

50 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3120301

Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

30 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3.12.4

Riving av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120400

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg

kr 3 500

Per søknad

3120401

Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan

kr 1 400

Per søknad

3.12.5

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar

 

 

3120500

Sanitærinstallasjonar, ventilasjons-/sprinklar-/antenne-/solcelleanlegg, forstøtningsmur og liknande

kr 3 500

Per tiltak

3120501

Skorstein, ildsted, heis ol.

kr 2 800

Per tiltak

   

 

 

3.12.6

Oppdeling eller samanføying av brukseiningar for bustad

 

 

3120600

Samanføying av brukseiningar for bustad mv.

kr 2 800

Per søknad

3120601

Oppdeling av brukseiningar for bustad mv.

kr 5 600

Per ny bueining

3.12.7

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretningar

 

 

3120700

Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm eller gjerde)

kr 2 800

Per søknad

3120701

Enkelt skilt eller reklame

kr 2 800

Per tiltak

3.12.8

Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg

 

 

3120800

Plassering av midlertidige bygningar mv. som skal stå i inntil 2 år

kr 5 600

Per søknad

3.12.9

Vesentleg terrenginngrep

 

 

3120900

Tiltaksklasse 1

kr 4 200

Per søknad

3120901

Tiltaksklasse 2 og 3

kr 7 000

Per søknad

3.12.10

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

 

 

3121000

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

kr 11 200

Per søknad

3.13

Tilleggsgebyr for høyring

 

 

3130000

Tilleggsgebyr for høyring

kr 3 680

Per søknad

3.14

Søknad om endring av gitt løyve, prosentsats

 

 

3.15

Andre vurderingar

 

 

3150000

Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

kr 3 500

Per fråvik

3150001

Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8

kr 1 400

Per søknad

3150002

Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller krava til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

kr 2 800

Per føretak

3.16

Igangsetjingsløyve

 

 

3160000

Igangsetjingsløyve

kr 4 200

Per løyve

3.17

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

 

 

3170000

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

kr 2 800

Per søknad

3170001

Midlertidig bruksløyve

kr 2 800

Per søknad

 

 

 

 

       
       

 

Oppmålingsforretning

 

 

5.4

Timepris

 

 

5040000

Gebyr for anna fakturerbart arbeid

kr 700

 

5.6

Registreringsgebyr

 

 

5060000

Registreringspliktig arbeid

kr 3 500

 

5.7.1

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

 

 

5070100

Areal frå 0 – 500 m²

kr 14 000

 

5070101

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 17 500

 

5070102

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 21 000

 

5070103

Areal frå 2001 m²

kr 2 100

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070104

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.2

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

 

 

5070200

Areal frå 0 – 500 m²

kr 14 000

 

5070201

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 17 500

 

5070202

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 21 000

 

5070203

Areal frå 2001 m²

kr 2 100

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070204

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.3

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

 

 

5070300

Areal frå 0 – 50 m²

kr 9 100

 

5070301

Areal frå 51 m² – 250 m²

kr 13 300

 

5070302

Areal frå 251 m² – 1000 m²

kr 15 400

 

5070303

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 19 600

 

5070304

Areal frå 2001 m2

kr 2 100

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.7.4

Oppretting av anleggseigedom

 

 

5070400

Areal frå 0 – 1000 m3

kr 21 000

 

5070401

Areal frå 1001 – 2000 m3

kr 28 000

 

5070402

Areal frå 2001 m3

kr 3 500

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.9

Grensejustering

 

 

5.9.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5090100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 8 400

 

5090101

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 11 200

 

 

 

 

 

5.9.2

Anleggseigedom

 

 

5090200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 17 500

 

5090201

Areal frå 251 m2 til 1000 m3

kr 21 000

 

 

 

 

 

5.10

Arealoverføring

 

 

5.10.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5100100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 14 000

 

5100001

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 17 500

 

5099902

Areal over 500 m2

kr 4 900

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.10.2

Anleggseigedom

 

 

5100200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 17 500

 

5100201

Areal frå 251 m2 til 500 m3

kr 24 400

 

5100202

Areal over 500 m3

kr 3 500

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.11

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

 

5110000

For inntil 2 punkt

kr 5 600

 

5110000

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 100

 

5.12

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar

 

 

5120000

For inntil 2 punkt

kr 10 500

 

5120001

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 800

 

5.13

Privat grenseavtale

 

 

5130000

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde

kr 5 600

 

5130001

For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

kr 2 100

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Eigarseksjonering

 

 

4.2

Timepris

 

 

4020000

Gebyr for medgått tid etter eierseksjonsloven

kr 630

 

4.3

Grunngebyr

 

 

4030000

Grunngebyr

kr 0

 

4.4

Registreringsgebyr

 

 

4040000

Registreringsgebyr

kr 315

 

4.5

Oppretting av eigarseksjonar, nybygg

 

 

4050000

For ein til tre seksjonar

kr 6 300

 

4050001

For fire til åtte seksjonar

kr 9 450

 

4050002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 630

 

4.6

Oppretting av eigarseksjonar, eksisterende bygg

 

 

4060001

For ein til tre seksjonar

kr 6 300

 

4060002

For fire til åtte seksjonar

kr 9 450

 

4060003

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 630

 

4.7

Reseksjonering, endring av eigarseksjonar i seksjonert sameige

 

 

4070000

For ein til tre seksjonar

kr 5 040

 

4070001

For fire til åtte seksjonar

kr 6 300

 

4070002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 630

 

4.8

Sletting/oppheving av seksjonert sameige

 

 

4080000

Sakshandsamingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom

kr 1 260

 

4.9

Synfaring

 

 

4090000

Gebyr for synfaring

kr 2 205

 

 

 

 

 

 

Karttenester

2.1 PLOTTING AV KART FRÅ DIGITAL KARTBASE 

2.1.1 A0 kr. 455
2.1.2 A1 kr. 329
2.1.3 A2 kr. 196
2.1.4 A3 kr. 101
2.1.5 A4 kr. 69

 

2.2 KOPIERING FRÅ PLOTTAR (INKLUDERT PDF-FIL)

2.2.1 A0 kr. 391
2.2.2 A1 kr. 265
2.2.3 A2 kr. 132
2.2.4 A3 kr. 69
2.2.5 A4 kr. 32

 

2.3 KOPI AV MÅLEBREV, SKYLDDELINGAR 

2.3.1 Per stykk kr. 103

 

2.4 KOPI AV GAMLE SAKER 

2.4.1 Fastledd kr. 138
2.4.2 Tillegg per ark kr. 15 

 

2.5 SAL AV EIGEDOMSOPPLYSNINGAR 

2.5.1 Fast pris kr. 3 177

 

2.6 VEDLEGG TIL SØKNADAR 

2.6.1 Kart i A4-fromat til søknadar Gratis   
2.6.2 Dokument til pågåaande saker Gratis 


Gebyr skal betalast til økonomikontoret etter rekningsoppgåve frå sakhandamar. 
Betaling skal skje etter det regulativ og dei stars som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Andre tenester

3.1 PRODUKSJON AV DIGITALE KART (SOSI, DFX, ILLUSTASJONAR MED MEIR) 

3.1.1 Vert fastsett ut i frå fleire variablar. Ta kontakt for tilbod 


3.2 UTSETJING AV BYGGA 

3.2.1 Fast gebyr inkl. eit punk kr. 2 621
3.2.2 Per ekstra hjørnepunkt kr. 329 

 


3.3 MERKEMATERIELL 

3.3.1 Per merke  kr. 79


 

3.4 TINGLYSING

3.4.1 Fast gebyr *kr. 525

*Vert fastsett sentralt. Gjeldande sats per 2016 


3.5 TIMEPRIS FOR ARBEID I MARKA 

3.5.1 Minstepris kr. 2 044
3.5.2 Per time kr. 1 324

 


3.6 BIL 

3.6.1 Fastledd kr. 51
3.6.2 Per km kr. 5 


Gebyr skal betalast til økonomikontoret etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndigheita. 
Betaling skal skje etter regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Plan- og byggesak

Plan og byggesaksgebyr

Kart, oppmåling, byggje- , dele- og dispensasjonssaker

 

Varenummer

Regulativ

Gebyr 2023

Kommentar

 

Private planforslag

 

 

2.2

Timepris

 

 

2020000

Gebyr for medgått tid i private plansaker

kr 630

 

2.4

Oppstartsmøte og andre møter

 

 

2040000

Oppstartsmøte

kr 5 040

Per møte.

2040001

Underveismøter/dialogmøter

kr 2 520

Per møte

2040002

Synfaring

kr 2 205

Per synfaring.

2.5

Forhold til overordna planer i kommunen

 

 

2050000

Politisk avklaring av oppstart av planarbeid i strid med kommune(del)plan

kr 4 725

Per planinitiativ

2.6

Gebyr for handsaming av privat planforslag

 

 

2060000

Grunngebyr

kr 40 950

per søknad

2060001

For planar som krev konsekvensutgreiing utan planprogram

kr 18 900

per planforslag

2060002

For planar som krev  konsekvensutgreiing  med planprogram

kr 28 350

per planforslag

2060003

Tilleggsgebyr ved fleire enn 2 utgreiingstema

kr 13 230

per tema

2060004

Frå 8 til 12 arealformål/omsynssoner

kr 9 450

per planforslag

2060005

Over 12 arealformål/omsynssoner

kr 18 900

per planforslag

2060006

Planforslag i sentrum

kr 18 900

per planforslag

2.7

Utfylling og endring av plan

 

 

2070000

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

kr 13 545

per søknad

2070001

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krev politisk behandling

kr 18 900

per søknad

2070002

Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

Fullt gebyr

per søknad

       

 

Byggje-, dele- og dispensasjonssaker

 

 

3.4

Timepris

 

 

3040000

Gebyr for medgått tid etter plan- og bygningsloven

kr 700

Per time

3.5

Mangelfull søknad

 

 

3050000

Oppfølging av mangel frå og med formelt mangelbrev

kr 1 400

Per oppfølging

3050001

Vedtak om avvising

kr 2 100

Per søknad

3.7

Grunngebyr

 

 

3070000

Grunngebyr

kr 1 400

Per søknad

3.8

Registreringsgebyr

 

 

3080000

Registreringspliktige tiltak

kr 700

Per brukseining

3.9

Førehandskonferanse

 

 

3090000

Førehandskonferanse

kr 4 200

Per møte

3090001

Andre møter

Etter medgått tid

 

3.10

Dispensasjonssøknad

 

 

3100000

Søknad om dispensasjon frå plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealføremål

kr 4 900

Per forhold

3100001

Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag

kr 3 500

Per forhold

3100002

Søknad om dispensasjon frå grad av utnytting, regulert byggjelinje, etasjetall, høgde i plan mv.

kr 3 500

Per forhold

3100003

Søknad om dispensasjon frå andre forhold i plan og/eller pbl med tilhøyrande forskrifter, samt andre forhold som ikkje er særskilt nemnt

kr 4 900

Per forhold

3100004

Søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterande bygningar i LNF-områder

kr 3 500

Per forhold

3100005

Tilleggsgebyr for høyring

kr 2 100

Per søknad

3.11

Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak

 

 

3110000

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i regulert område

kr 2 800

Per matrikkeleining

3110001

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i uregulert område

kr 4 200

Per matrikkeleining

3110002

Vedtak om arealoverføring

kr 2 800

Per søknad

3110003

Mindre tiltak på bebygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

kr 4 900

Per tiltak

3110004

Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 c

kr 2 800

Per søknad

3110005

Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 d

kr 2 800

Per tiltak

3110006

Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2

kr 4 200

Per tiltak

3110007

Midlertidige bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c

kr 2 800

Per tiltak

3110008

Terrenginngrep

kr 2 800

Per søknad

3.12

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak (med ansvarsrett)

 

 

3120000

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 1

kr 11 200

Per søknad

3120001

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 2 og 3

kr 17 500

Per søknad

3120002

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 1

kr 7 000

Per bueining

3120003

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 400

Per bueining

3120004

Store bustadbygg, tiltaksklasse 1

kr 7 000

Per bueining

3120005

Store bustadbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 400

Per bueining

3120006

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 1

kr 5 600

Per tiltak

3120007

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 400

Per tiltak

3120008

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 1

kr 4 900

Per tiltak

3120009

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 11 200

Per tiltak

 

 

 

 

3120010

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg, tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120011

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120012

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120013

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120014

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120015

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120016

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 1

kr 28 000

Per søknad

3120017

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 2 og 3

kr 35 000

Per søknad

3120018

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 1

kr 14 000

Per søknad

3120019

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 2 og 3

kr 21 000

Per søknad

 

 

 

 

3120020

Røyranlegg, leidningsanlegg mv.

kr 14 000

Per søknad

3120020

Symjebasseng, dam/brønn og liknande

kr 2 800

Per søknad

3.12.2

Fasadeendring

 

 

3120200

Fasadeendring

kr 1 750

Per fasade

3120201

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse

kr 1 750

Per fasade

3.12.3

Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120300

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

50 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3120301

Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

30 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3.12.4

Riving av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120400

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg

kr 3 500

Per søknad

3120401

Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan

kr 1 400

Per søknad

3.12.5

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar

 

 

3120500

Sanitærinstallasjonar, ventilasjons-/sprinklar-/antenne-/solcelleanlegg, forstøtningsmur og liknande

kr 3 500

Per tiltak

3120501

Skorstein, ildsted, heis ol.

kr 2 800

Per tiltak

   

 

 

3.12.6

Oppdeling eller samanføying av brukseiningar for bustad

 

 

3120600

Samanføying av brukseiningar for bustad mv.

kr 2 800

Per søknad

3120601

Oppdeling av brukseiningar for bustad mv.

kr 5 600

Per ny bueining

3.12.7

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretningar

 

 

3120700

Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm eller gjerde)

kr 2 800

Per søknad

3120701

Enkelt skilt eller reklame

kr 2 800

Per tiltak

3.12.8

Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg

 

 

3120800

Plassering av midlertidige bygningar mv. som skal stå i inntil 2 år

kr 5 600

Per søknad

3.12.9

Vesentleg terrenginngrep

 

 

3120900

Tiltaksklasse 1

kr 4 200

Per søknad

3120901

Tiltaksklasse 2 og 3

kr 7 000

Per søknad

3.12.10

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

 

 

3121000

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

kr 11 200

Per søknad

3.13

Tilleggsgebyr for høyring

 

 

3130000

Tilleggsgebyr for høyring

kr 3 800

Per søknad

3.14

Søknad om endring av gitt løyve, prosentsats

30% av basisgebyr

 

3.15

Andre vurderingar

 

 

3150000

Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

kr 3 500

Per fråvik

3150001

Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8

kr 1 400

Per søknad

3150002

Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller krava til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

kr 2 800

Per føretak

3.16

Igangsetjingsløyve

 

 

3160000

Igangsetjingsløyve

kr 4 200

Per løyve

3.17

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

 

 

3170000

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

kr 2 800

Per søknad

3170001

Midlertidig bruksløyve

kr 2 800

Per søknad

 

 

 

 

       
       

 

Oppmålingsforretning

 

 

5.4

Timepris

 

 

5040000

Gebyr for anna fakturerbart arbeid

kr 700

 

5.6

Registreringsgebyr

 

 

5060000

Registreringspliktig arbeid

kr 3 500

 

5.7.1

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

 

 

5070100

Areal frå 0 – 500 m²

kr 14 000

 

5070101

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 17 500

 

5070102

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 21 000

 

5070103

Areal frå 2001 m²

kr 2 100

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070104

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.2

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

 

 

5070200

Areal frå 0 – 500 m²

kr 14 000

 

5070201

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 17 500

 

5070202

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 21 000

 

5070203

Areal frå 2001 m²

kr 2 100

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070204

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.3

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

 

 

5070300

Areal frå 0 – 50 m²

kr 9 100

 

5070301

Areal frå 51 m² – 250 m²

kr 13 300

 

5070302

Areal frå 251 m² – 1000 m²

kr 15 400

 

5070303

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 19 600

 

5070304

Areal frå 2001 m2

kr 2 100

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.7.4

Oppretting av anleggseigedom

 

 

5070400

Areal frå 0 – 1000 m3

kr 21 000

 

5070401

Areal frå 1001 – 2000 m3

kr 28 000

 

5070402

Areal frå 2001 m3

kr 3 500

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.9

Grensejustering

 

 

5.9.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5090100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 8 400

 

5090101

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 11 200

 

 

 

 

 

5.9.2

Anleggseigedom

 

 

5090200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 17 500

 

5090201

Areal frå 251 m2 til 1000 m3

kr 21 000

 

 

 

 

 

5.10

Arealoverføring

 

 

5.10.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5100100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 14 000

 

5100001

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 17 500

 

5099902

Areal over 500 m2

kr 4 900

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.10.2

Anleggseigedom

 

 

5100200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 17 500

 

5100201

Areal frå 251 m2 til 500 m3

kr 22 400

 

5100202

Areal over 500 m3

kr 3 500

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.11

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

 

5110000

For inntil 2 punkt

kr 5 600

 

5110000

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 100

 

5.12

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar

 

 

5120000

For inntil 2 punkt

kr 10 500

 

5120001

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 800

 

5.13

Privat grenseavtale

 

 

5130000

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde

kr 5 600

 

5130001

For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

kr 2 100

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Eigarseksjonering

 

 

4.2

Timepris

 

 

4020000

Gebyr for medgått tid etter eierseksjonsloven

kr 630

 

4.3

Grunngebyr

 

 

4030000

Grunngebyr

kr 0

 

4.4

Registreringsgebyr

 

 

4040000

Registreringsgebyr

kr 315

 

4.5

Oppretting av eigarseksjonar, nybygg

 

 

4050000

For ein til tre seksjonar

kr 6 300

 

4050001

For fire til åtte seksjonar

kr 9 450

 

4050002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 630

 

4.6

Oppretting av eigarseksjonar, eksisterende bygg

 

 

4060001

For ein til tre seksjonar

kr 6 300

 

4060002

For fire til åtte seksjonar

kr 9 450

 

4060003

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 630

 

4.7

Reseksjonering, endring av eigarseksjonar i seksjonert sameige

 

 

4070000

For ein til tre seksjonar

kr 5 040

 

4070001

For fire til åtte seksjonar

kr 6 300

 

4070002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 630

 

4.8

Sletting/oppheving av seksjonert sameige

 

 

4080000

Sakshandsamingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom

kr 1 260

 

4.9

Synfaring

 

 

4090000

Gebyr for synfaring

kr 2 205

 

 

 

 

 

 

 

Vatn, avlaup og feiing

Utsleppsløyve

Betalingssatsar pr år

Gebyr utan mva for 2023:

Bustad / fritidsbustad med toalett kr. 2 070
Bustad / fritidsbustad utan toalett kr. 1 070
Utslepp støre enn ein bustad md toalett pr. personekvivalent kr. 425
Utslepp støre enn ein bustad md toalett pr. personekvivalent kr. 215

Gebyr for avløp

Betalingssatsar pr år

Gebyr utan mva for 2023:

Tilknytingsgebyr kr. 5 625
Forbruksgebyr avløp kr. 15,10
Avløpsgebyr < 80 m2 (100 m3) kr. 1 510
Avløpsgebyr 80 - 250 m(150 m3) kr. 2 265
Avløpsgebyr > 250 m2 (225 m3) kr. 3 397,50
Fastleddgebyr avløp kr. 1 400
Fastleddgebyr avløp <32 mm kr. 1 400
Fastleddgebyr avløp <40 mm kr. 2 800
Fastleddgebyr avløp <63 mm kr. 5 600
Fastleddgebyr avløp <75 mm kr. 8 400
Fastleddgebyr avløp >75 mm kr. 14 000

Gebyr for vatn

Betalingssatar pr år.

Gebyr utan mva for 2023:

Tilknytingsgebyr kr. 5 625
Forbruksgebyr vatn kr 14,58
Vassgebyr < 80 m2 (100 m3) kr. 1 458
Vassgebyr 80 - 250 m2 (150 m3) kr. 2 187
Vassgebyr > 250 m2 (225 m3) kr. 3 280,50
Fastleddgebyr vatn kr. 1 574
Fastleddgebyr vatn <32 mm kr. 1 574
Fastleddgebyr vatn <40 mm kr. 3 148
Fastleddgebyr vatn <63 mm kr. 6 296
Fastleddgebyr vatn <75 mm kr. 9 444
Fastleddgebyr vatn >75 mm kr. 15 740
Sal av vatn utanom fast abonnement 
pris pr. m3
kr. 27
   
Mellombels tilknyting – gjeld bygg og anlegg som skal nyttast i ein avgrensa periode.
Ny søknad med fullt gebyr om tiltaket blir varig.
kr. 2 280

 

Gebyr for mottak av slam

Gebyr utan mva for 2023:

Levering av slam - pris pr. m3  kr 1 940

 

Kommunal husvær

Følgjande rettleiar ligg til grunn for berekning av husleige.
Ved oppussing av husvær skal stsen fastsetjast på nytt. 
Ved behov kan rådmannen tilpasse husleige til gjengs leige. 

Omsorgsbustader, kommunale bustader mm.

Vårdraum - Skjerdalsvegen 26A kr. 5 600
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26B kr. 5 600
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26C kr. 5 600
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26D kr. 5 600
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26E kr. 5 600
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26F kr. 5 600
Vetleli 12A kr. 7 060
Vetleli 12B kr. 8 500
Vetleli 12C kr. 8 500
Vetleli 12D kr 7 060
Fretheimshaugane 6A kr. 6 550
Fretheimshaugane 6B kr. 6 550
Fretheimshaugane 8A kr. 6 550
Fretheimshaugane 8B kr. 6 550
Fretheimshaugane 10A kr. 6 550
Fretheimshaugane 6C kr. 10 810
Fretheimshaugane 8C kr. 6 550
Fretheimshaugane 8D kr. 6 550
Fretheimshaugane 10B kr. 6 680
Skulevegen 34A kr. 8 740
Skulevegen 34B kr. 8 740
Skulevegen 36A (stor) kr. 12 280
Skulevegen 36B kr. 8 740
Skulevegen 38A kr. 8 740
Skulevegen 38B kr. 8 740
   
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4A kr. 7 900
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4B kr. 7 900
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4C kr. 7 900
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4D kr. 7 900
   
Rygg 3 - 1. etg. kr. 9 040
Rygg 3 - kjellaretg. kr. 6 202
Bustad Dalen kr. 4 400
Gamle Vangen skule  kr. 8 500
Bustad Skerping kr. 5 225
Høydalen 10A  kr. 6 960 
Høydalen 10B kr. 6 590
Høydalen 10C kr. 6 960
Høydalen 10D kr. 6 590
Høydalen 10E kr. 6 270
Høydalen 10F kr. 6 590

 

Aurland Helsetun - 201 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 202 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 203 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 204 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 301 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 302 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 303 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 304 kr. 4 650
Aurland Helsetun - 305 kr. 5 300

 

Bufellesskapet (5 rom) (ikkje utleige ved bygningsmessige tiltak ved Aurland helsetun        

 

Tillegg: Garasjeleige Høydalen pr. månad Kr 230
Fiber/ breiband - eige abannement eige abonnement
Straum eige abonnement

Ved eitt års leige kan satsen justerast etter konsumprisindeksen. 

Andre kommunale bygg

Utleige av kommunale bygg og idrettsanlegg

Aurlandshallen (AIS)

SAL

Minstepris (i tillegg 10% av billettninntekter over 10 000,-)  kr. 3 090
Leige av sal utan inntektsgivande arrangement kr. 1 720


Symjehall

Aldersbestemte klassar under 16 år, inkl. 2 gardeobar kr. 503
Pris pr. time ut over ein time kr. 270 


Garderobe

Anna leige av symjehallen inkl. garderobar kr. 590
Pris pr. time ut ovoer ein time kr. 340 

 

Kafeteria                                                kr. 340Aurlandshallen, idrettsaktivitet - timepris/årleg avtale

Utleige etter avtale
 

Dyrdal skule

Per døgn kr. 590

 

Andre kommunale bygg

Kantiner i kommunale bygge pr dag/kveld kr. 535
Kantiner kommunale bygg - helg kr. 805

 

Leige Hopastova etter avtale  
Utleige næringsbygg kontor m2 pr år
*Ingen endring i husleige for næringsbygg for 2023, men «gamle» avtalar med fleire faktorar får eit påslag på 5 % men ikkje over kr.1135  pr.m2 pr. år.                                
kr. 1 135        *

 

Reinhald pr kvadrat pr gang kr. 19


Alle prisar er basert på at leigetakar leverer tilbake bygget/lokale i rydda og reingjort stand. Eventuelt avvik vert fakturert ette medgått tid. 

Administrasjon

Borgaleg vigsel

Rådhuset måndag-fredag kl. 08.00 - 15.30 - innbyggjar i Aurland kommune Gratis
Rådhuset måndag-fredag kl. 08.00 - 15.30 - ikkje innbyggjar i Aurland kommune kr. 1 000
Vigsel utanom rådhuset (må være rimeleg nær rådhuset) kr. 1 500

 

Kopiering

Innsynskrav

Som hovudregel er innsyn gratis


Kopiering

A4 einsidig svart/kvitt kr. 2 
A4 einsidig farge kr. 4    

 

A4 tosidig svart/kvitt kr. 4
A4 tosidig farge kr. 6   

 

A3 einsidig svart/kvitt kr. 4
A3 einsidig farge kr. 6   

 

A3 tosidig svart/kvitt kr. 6
A3 tosidig farge kr. 10

Brann og redningstenester

Brann- og redningstenester

Leige av utrykkingsbil pr. påbegynte time

kr.  1 250      

Gebyr for unødig utrykning ut over èi hending per år

kr. 5 320

Feie og tilsynsgebyr

Pr pipe kr. 300
Pr pipe med to røykløp kr. 400

 

Felles landbrukskontor

Satsar felles landbrukskontor - ÅLA

Fellingsavgift hjort - vaksen kr. 450
Fellingsavgift hjort - kalv  
Fellingsavgift elg - vaksen kr. 580
Fellingsavgift elg - kalv   
Sal av fallvilt pr. kg. Inkl mva kr. 75


 

Søknad om konsesjon etter konsesjonslova kr. 5 000*
Søknad om deling etter jordlova kr. 2 000*

* Dette er maks satsar bestemt i forskrift 

SIMAS

Renovasjon- og slamgebyr

Representantskapen i Simas IKS har i møte 21.10.22, sak 20/22 vedteke framlegg til driftsbudsjett for 2023.

 

Dette gjev følgjande gebyr utan mva for 2023:

 

 Slam: Slamavskiljar

 

Tømming

 

Årleg gebyr

< 4,5 m3

kvart år

kr 2 489,60

pr tank

< 4,5 m3

kvart 2. år

kr 1 246,40

pr tank

< 4,5 m3

kvart 4. år

kr    662,40

pr tank

< 4,5 m3

Ekstratømming

kr 3 198,40

pr tank

< 4,5 m3

Nødtømming

kr 8 646,40

pr tank

> 4,5 m3

kvart år

kr    553,60

pr m3

> 4,5 m3

> 4,5 m3

kvart 2. år

kvart 4. år

kr    276,00

kr    138,40

pr m3

pr m3

> 4,5 m3

Ekstratømming

kr    710,40

pr m3

> 4,5 m3

Nødtømming

kr 1 920,00

pr m3

           

 

 

Renovasjon:

Småhushald abonnement (80 l restavfall)                kr 2 864,00

Normalhushald (140 l restavfallsbehaldar)               kr 3 268,00

Storhushald ( 240 l restavfallsbehaldar)                   kr 3 876,80

Ekstra storhushald (660 l restavfallsbehaldar)         kr 6 180,00

 

Reduksjon for heimekompostering                           kr    274,40

 

 

Fritidsabonnement:

 

Kategori 1

kr 2 716,00

Oppfyller kriterium 1

Kategori 2

kr 1 634,40

Oppfyller to av kriteria

Kategori 3

kr 1 144,00

Oppfyller eit av kriteria

Kategori 4

kr    653,60

Oppfyller ingen av kriteria

Kriterie for differensiering av fritidsabonnement:

  1. Hytter som er eigd av firma, institusjonar, private eller lag der føremålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsføremål» ligg og i denne kategorien
  2. Adkomst: Avstand frå køyrbar veg (bil), togstasjon (tog) eller brygge (båt) til hytta mindre enn 1 kilometer. Uavhengig av om vegen er stengd deler av året.
  3. Innlagt vatn
  4. Innlagt straum

 

Alle ovannemnde gebyr gjeld Simas IKS sin del av gebyret.