Priser og gebyrer 2022

Her vises priser og gebyrer for 2022.

Barnehage

Foreldrebetaling

100% plass: kr. 3229,- pr. mnd
50% plass: kr. 1614,50,- pr. mnd

Søskenmoderasjon: 50% for nr. 2, 100% for nr. 3 og vidare
 
For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 185,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 175,- . 

Betaling for mat/frukt kjem i tillegg til barnehagesatsane.
 
*Som prinsipp gjeld nasjonal maksimalpris. 
 
Kostpeng pr. månad er kr. 245,-


Garantiordning
Frå 1.mai 2015 vart det innført garantiordning for foreldrebetaling. Ingen skal betala meir i foreldrebetaling enn 6% av den samla skattepliktige inntekta til huslyden. 

Aurland kommune administrerer ordninga for alle barnehagebarn som er heimehøyrande i kommunen.

Søknad sendast i Visma Flyt barnehage https://barnehage.visma.no/aurland

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

 

Gratis kjernetid 

”Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Søknad: https://barnehage.visma.no/aurland

Legg ved kopi av den(dei) siste sjølvmeldinga(ne).

Søskenmoderasjon

50% reduksjon for 2. søsken
100% reduksjon for vidare

For fleksibelt barnehagetilbod vert foreldrebetalinga 185,- kr/dag.
Gebyr for sein henting vert kr 175,- . 

SFO

Betalingssatsar SFO

Opphaldstid Foreldrebetaling pr. mnd
0-14 timer/veke kr 1 808
Over 14 timer/veke kr 2 301

 

Tinging av ekstradagar

Fast påmeldt barn - vanleg dag kr. 169
Fast påmeldt barn - ferie-fridag kr. 303


 

Ikkje fast påmeldt barn - vanleg dag kr. 235
Ikkje fast påmeldt barn - ferie-fridag kr. 382
Gebyr for sein henting kr. 224

 

Syskenmoderasjon: 50% for 1 sysken.
Syskenmoderasjon: 75% for 2 eller fleire sysken. 

Musikk- og kulturskulen

Musikkbarnehage

Betalingssats pr. år Gratis

 

Grunnopplæring gruppe 1 og 2

Betalingssats pr semester kr. 1 000

Andre gebyr

Sal av dirigent  kr. 42 500
Leige av lydutstyr til lag og organiasjonar  kr. 600
Leige av lydutstyr til eksterne/kommersielle kr. 1 200
Bruk av musikklærar til eksterne prosjekt pr time kr. 550

Biletkunst

Betalingssats pr. semester kr. 1 450

Individuell undervisning på instrument

Beatlingssatsar pr semester

Eitt semester er eit halvår. 

Barn kr. 1 450
Student kr. 1 550
Vaksen kr. 1 850
Leige av instrumen kr. 600 pr. år


Søskenmoderasjon 50% på eitt instument/tilbod

Aurlandshallen

Betalingssatar for symjehallen og trimrommet 

Trimrommet

Årskort vaksen 2 830,-
Årskort ungdom 1 700,-
Halvårskort vaksen 1 700,-
Halvårskort ungdom 1 020,-
Månadskort vaksen 410,-
Månadskort ungdom 250-
Klyppekort vaksen (12 klypp) 670,-
Klyppekort ungdom (12 klypp) 400,-
Enkel time vaksen  100,-
Enkel time ungdom  60,-
Gruppetime vaksen 285,-
Gruppe time ungdom 210,-

 

Symjehallen

Enkeltbillet vaksen/honnør 100,-
Enkeltbillet barn/ungdom/student 60,-
Klyppekort vaksen/honnør (12 klypp) 670,-
Klyppekort barn/unngdom/student (12 klypp) 400,-

 

Biblioteket/Infohagen

Betalingssatsar for biblioteket/inforhagen

Purregebyr

Purregebyr 1 gong  kr. 0
Purregebyr 2 og 3 gong kr. 40,-

Erstatning for tapt eller øydelagt materiale - kostnad ved nytt innkjøp

kr. 100,-

Pleie og omsorg

Betalingssatsar for pleie og omsorg 

Vederlag og eigenbetaling for pleie, rehablitering og omsorg

Heimebaserte tenester

 

 

Middag

96,-

Dessert/suppe

27,-

Frukost/ kvelds (til bebuarar i bufelleskap)

47,-

Vask av tøy

Eigendel som praktisk bistand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimbaserte tenester etter lov om kommunale helse og omsorgstenester § 3-2 6a. er utan eigenbetaling

 

 

Inntekt

Leige av tryggleiksalarm pr mnd. Ink. sim-kort, service, vedlikehald

Installering eingongsbeløp

Flytting av digital tryggleiksalarm (eingongsbeløp ved kvar flytting)

Tap av alarmknapp eller andre deler

Helsehjelp

Under 2 G

0,-

210,-*

210,-*

450,-

Over 2 G

 

0,-

840,-

280,-

450,-

Serviceteneste

Under 2 G

 

210,-*

210,-*

210,-*

450,-

Over 2 G

 

280,-

840,-

280,-

450,-

*under 2 G statens sats, forskrift for eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester § 10, eigenandel som praktisk bistand Tryggleiksalarm

 Praktisk bistand og opplæring

 

 

Pr time

Maksimum tal timar det betalast for pr. mnd

Maks pris.pr månad

Under 2 G

210,-*

1

210,-* pr.mnd makspris

2-3 G

280,-

4

1120,-

3-4 G

280,-

5

1400,-

4-5 G

280,-

6

1680,-

5-6 G

280,-

8

2240,-

6-7 G

280,-

9

2520,-

Over 7 G

280,-

10

2800,-

*pris under 2 G er statens sats, forskrift for eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester § 8, 9 og 10.

Dagtilbod for heimebuande demente

170,- pr dag (ink. transport,og middag)

 

Opphald i institusjon (helsetun)

 

2022

 

Korttidsopphald

175,- (2021) * ny pris etter regulering

 

Dag eller nattopphald

95,- (2021)* ny pris etter regulering

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata

Langtidsopphald i helsetunet er regulert i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester § 3. Eigenandel * er beløp som er oppgitt i forskrift.

 

Kart og oppmåling

Gebyr for forvaltingsoppgåver etter matrikkellova

 

Varenummer

Regulativ

Gebyr 2022

Kommentar

 

Private planforslag

 

 

2.2

Timepris

 

 

2020000

Gebyr for medgått tid i private plansaker

kr 610

 

2.4

Oppstartsmøte og andre møter

 

 

2040000

Oppstartsmøte

kr 4 880

Per møte.

2040001

Underveismøter/dialogmøter

kr 2 440

Per møte

2040002

Synfaring

kr 2 135

Per synfaring.

2.5

Forhold til overordna planer i kommunen

 

 

2050000

Politisk avklaring av oppstart av planarbeid i strid med kommune(del)plan

kr 4 575

Per planinitiativ

2.6

Gebyr for handsaming av privat planforslag

 

 

2060000

Grunngebyr

kr 39 650

per søknad

2060001

For planar som krev konsekvensutgreiing utan planprogram

kr 18 300

per planforslag

2060002

For planar som krev  konsekvensutgreiing  med planprogram

kr 27 450

per planforslag

2060003

Tilleggsgebyr ved fleire enn 2 utgreiingstema

kr 12 810

per tema

2060004

Frå 8 til 12 arealformål/omsynssoner

kr 9 150

per planforslag

2060005

Over 12 arealformål/omsynssoner

kr 18 300

per planforslag

2060006

Planforslag i sentrum

kr 18 300

per planforslag

2.7

Utfylling og endring av plan

 

 

2070000

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

kr 13 115

per søknad

2070001

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krev politisk behandling

kr 18 300

per søknad

2070002

Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

Fullt gebyr

per søknad

       

 

Byggje-, dele- og dispensasjonssaker

 

 

3.4

Timepris

 

 

3040000

Gebyr for medgått tid etter plan- og bygningsloven

kr 670

Per time

3.5

Mangelfull søknad

 

 

3050000

Oppfølging av mangel frå og med formelt mangelbrev

kr 1 340

Per oppfølging

3050001

Vedtak om avvising

kr 2 010

Per søknad

3.7

Grunngebyr

 

 

3070000

Grunngebyr

kr 1 340

Per søknad

3.8

Registreringsgebyr

 

 

3080000

Registreringspliktige tiltak

kr 670

Per brukseining

3.9

Førehandskonferanse

 

 

3090000

Førehandskonferanse

kr 4 020

Per møte

3090001

Andre møter

Etter medgått tid

 

3.10

Dispensasjonssøknad

 

 

3100000

Søknad om dispensasjon frå plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealføremål

kr 4 690

Per forhold

3100001

Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag

kr 3 350

Per forhold

3100002

Søknad om dispensasjon frå grad av utnytting, regulert byggjelinje, etasjetall, høgde i plan mv.

kr 3 350

Per forhold

3100003

Søknad om dispensasjon frå andre forhold i plan og/eller pbl med tilhøyrande forskrifter, samt andre forhold som ikkje er særskilt nemnt

kr 4 690

Per forhold

3100004

Søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterande bygningar i LNF-områder

kr 3 350

Per forhold

3100005

Tilleggsgebyr for høyring

kr 2 010

Per søknad

3.11

Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak

 

 

3110000

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i regulert område

kr 2 680

Per matrikkeleining

3110001

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i uregulert område

kr 4 020

Per matrikkeleining

3110002

Vedtak om arealoverføring

kr 2 680

Per søknad

3110003

Mindre tiltak på bebygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

kr 4 690

Per tiltak

3110004

Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 c

kr 2 680

Per søknad

3110005

Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 d

kr 2 680

Per tiltak

3110006

Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2

kr 4 020

Per tiltak

3110007

Midlertidige bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c

kr 2 680

Per tiltak

3110008

Terrenginngrep

kr 2 680

Per søknad

3.12

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak (med ansvarsrett)

 

 

3120000

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 1

kr 10 720

Per søknad

3120001

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 2 og 3

kr 16 750

Per søknad

3120002

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 1

kr 6 700

Per bueining

3120003

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 040

Per bueining

3120004

Store bustadbygg, tiltaksklasse 1

kr 6 700

Per bueining

3120005

Store bustadbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 040

Per bueining

3120006

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 1

kr 5 360

Per tiltak

3120007

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 710

Per tiltak

3120008

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 1

kr 4 690

Per tiltak

3120009

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 10 720

Per tiltak

 

 

 

 

3120010

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg, tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120011

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120012

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120013

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120014

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120015

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120016

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120017

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120018

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 1

kr 1 340

Per søknad

3120019

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 2 og 3

kr 2 010

Per søknad

 

 

 

 

3120020

Røyranlegg, leidningsanlegg mv.

kr 13 400

Per søknad

3120020

Symjebasseng, dam/brønn og liknande

kr 2 680

Per søknad

3.12.2

Fasadeendring

 

 

3120200

Fasadeendring

kr 1 675

Per fasade

3120201

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse

kr 1 675

Per fasade

3.12.3

Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120300

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

50 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3120301

Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

30 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3.12.4

Riving av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120400

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg

kr 3 350

Per søknad

3120401

Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan

kr 1 340

Per søknad

3.12.5

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar

 

 

3120500

Sanitærinstallasjonar, ventilasjons-/sprinklar-/antenne-/solcelleanlegg, forstøtningsmur og liknande

kr 3 350

Per tiltak

3120501

Skorstein, ildsted, heis ol.

kr 2 680

Per tiltak

   

 

 

3.12.6

Oppdeling eller samanføying av brukseiningar for bustad

 

 

3120600

Samanføying av brukseiningar for bustad mv.

kr 2 680

Per søknad

3120601

Oppdeling av brukseiningar for bustad mv.

kr 5 360

Per ny bueining

3.12.7

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretningar

 

 

3120700

Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm eller gjerde)

kr 2 680

Per søknad

3120701

Enkelt skilt eller reklame

kr 2 680

Per tiltak

3.12.8

Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg

 

 

3120800

Plassering av midlertidige bygningar mv. som skal stå i inntil 2 år

kr 5 360

Per søknad

3.12.9

Vesentleg terrenginngrep

 

 

3120900

Tiltaksklasse 1

kr 4 020

Per søknad

3120901

Tiltaksklasse 2 og 3

kr 6 700

Per søknad

3.12.10

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

 

 

3121000

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

kr 10 720

Per søknad

3.13

Tilleggsgebyr for høyring

 

 

3130000

Tilleggsgebyr for høyring

kr 3 680

Per søknad

3.14

Søknad om endring av gitt løyve, prosentsats

 

 

3.15

Andre vurderingar

 

 

3150000

Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

kr 3 350

Per fråvik

3150001

Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8

kr 1 340

Per søknad

3150002

Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller krava til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

kr 2 680

Per føretak

3.16

Igangsetjingsløyve

 

 

3160000

Igangsetjingsløyve

kr 4 020

Per løyve

3.17

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

 

 

3170000

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

kr 2 680

Per søknad

3170001

Midlertidig bruksløyve

kr 2 680

Per søknad

 

 

 

 

       
       

 

Oppmålingsforretning

 

 

5.4

Timepris

 

 

5040000

Gebyr for anna fakturerbart arbeid

kr 670

 

5.6

Registreringsgebyr

 

 

5060000

Registreringspliktig arbeid

kr 3 350

 

5.7.1

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

 

 

5070100

Areal frå 0 – 500 m²

kr 13 400

 

5070101

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 16 750

 

5070102

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 20 100

 

5070103

Areal frå 2001 m²

kr 2 010

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070104

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.2

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

 

 

5070200

Areal frå 0 – 500 m²

kr 13 400

 

5070201

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 16 750

 

5070202

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 20 100

 

5070203

Areal frå 2001 m²

kr 2 010

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070204

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.3

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

 

 

5070300

Areal frå 0 – 50 m²

kr 8 710

 

5070301

Areal frå 51 m² – 250 m²

kr 12 730

 

5070302

Areal frå 251 m² – 1000 m²

kr 14 740

 

5070303

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 18 760

 

5070304

Areal frå 2001 m2

kr 2 010

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.7.4

Oppretting av anleggseigedom

 

 

5070400

Areal frå 0 – 1000 m3

kr 20 100

 

5070401

Areal frå 1001 – 2000 m3

kr 26 800

 

5070402

Areal frå 2001 m3

kr 3 350

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.9

Grensejustering

 

 

5.9.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5090100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 8 040

 

5090101

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 10 720

 

 

 

 

 

5.9.2

Anleggseigedom

 

 

5090200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 16 750

 

5090201

Areal frå 251 m2 til 1000 m3

kr 20 100

 

 

 

 

 

5.10

Arealoverføring

 

 

5.10.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5100100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 13 400

 

5100001

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 16 750

 

5099902

Areal over 500 m2

kr 4 690

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.10.2

Anleggseigedom

 

 

5100200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 16 750

 

5100201

Areal frå 251 m2 til 500 m3

kr 21 440

 

5100202

Areal over 500 m3

kr 3 350

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.11

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

 

5110000

For inntil 2 punkt

kr 5 360

 

5110000

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 010

 

5.12

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar

 

 

5120000

For inntil 2 punkt

kr 10 050

 

5120001

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 680

 

5.13

Privat grenseavtale

 

 

5130000

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde

kr 5 360

 

5130001

For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

kr 2 010

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Eigarseksjonering

 

 

4.2

Timepris

 

 

4020000

Gebyr for medgått tid etter eierseksjonsloven

kr 610

 

4.3

Grunngebyr

 

 

4030000

Grunngebyr

kr 610

 

4.4

Registreringsgebyr

 

 

4040000

Registreringsgebyr

kr 305

 

4.5

Oppretting av eigarseksjonar, nybygg

 

 

4050000

For ein til tre seksjonar

kr 6 100

 

4050001

For fire til åtte seksjonar

kr 9 150

 

4050002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 610

 

4.6

Oppretting av eigarseksjonar, eksisterende bygg

 

 

4060001

For ein til tre seksjonar

kr 6 100

 

4060002

For fire til åtte seksjonar

kr 9 150

 

4060003

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 610

 

4.7

Reseksjonering, endring av eigarseksjonar i seksjonert sameige

 

 

4070000

For ein til tre seksjonar

kr 4 880

 

4070001

For fire til åtte seksjonar

kr 6 100

 

4070002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 610

 

4.8

Sletting/oppheving av seksjonert sameige

 

 

4080000

Sakshandsamingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom

kr 1 220

 

4.9

Synfaring

 

 

4090000

Gebyr for synfaring

kr 2 135

 

 

 

 

 

 

Karttenester

2.1 PLOTTING AV KART FRÅ DIGITAL KARTBASE 

2.1.1 A0 kr. 455
2.1.2 A1 kr. 329
2.1.3 A2 kr. 196
2.1.4 A3 kr. 101
2.1.5 A4 kr. 69

 

2.2 KOPIERING FRÅ PLOTTAR (INKLUDERT PDF-FIL)

2.2.1 A0 kr. 391
2.2.2 A1 kr. 265
2.2.3 A2 kr. 132
2.2.4 A3 kr. 69
2.2.5 A4 kr. 32

 

2.3 KOPI AV MÅLEBREV, SKYLDDELINGAR 

2.3.1 Per stykk kr. 103

 

2.4 KOPI AV GAMLE SAKER 

2.4.1 Fastledd kr. 138
2.4.2 Tillegg per ark kr. 15 

 

2.5 SAL AV EIGEDOMSOPPLYSNINGAR 

2.5.1 Fast pris kr. 3 177

 

2.6 VEDLEGG TIL SØKNADAR 

2.6.1 Kart i A4-fromat til søknadar Gratis   
2.6.2 Dokument til pågåaande saker Gratis 


Gebyr skal bealast til kommunekassen etter rekningsoppgåve frå sakhandamar. 
Betaling skal skje etter det regulativ og dei stars som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Andre tenester

3.1 PRODUKSJON AV DIGITALE KART (SOSI, DFX, ILLUSTASJONAR MED MEIR) 

3.1.1 Vert fastsett ut i frå fleire variablar. Ta kontakt for tilbod 


3.2 UTSETJING AV BYGGA 

3.2.1 Fast gebyr inkl. eit punk kr. 2 621
3.2.2 Per ekstra hjørnepunkt kr. 329 

 


3.3 MERKEMATERIELL 

3.3.1 Per merke  kr. 79


 

3.4 TINGLYSING

3.4.1 Fast gebyr *kr. 525

*Vert fastsett sentralt. Gjeldande sats per 2016 


3.5 TIMEPRIS FOR ARBEID I MARKA 

3.5.1 Minstepris kr. 2 044
3.5.2 Per time kr. 1 324

 


3.6 BIL 

3.6.1 Fastledd kr. 51
3.6.2 Per km kr. 5 


Gebyr skal betalast til kommunekasssen etter rekningsoppgåve frå oppmålingsmyndigheita. 
Betaling skal skje etter regulativ og dei satsar som gjeld på rekvisisjonstidspunktet. 

Plan- og byggesak

Plan og byggesaksgebyr

Kart, oppmåling, byggje- , dele- og dispensasjonssaker

 

Varenummer

Regulativ

Gebyr 2022

Kommentar

 

Private planforslag

 

 

2.2

Timepris

 

 

2020000

Gebyr for medgått tid i private plansaker

kr 610

 

2.4

Oppstartsmøte og andre møter

 

 

2040000

Oppstartsmøte

kr 4 880

Per møte.

2040001

Underveismøter/dialogmøter

kr 2 440

Per møte

2040002

Synfaring

kr 2 135

Per synfaring.

2.5

Forhold til overordna planer i kommunen

 

 

2050000

Politisk avklaring av oppstart av planarbeid i strid med kommune(del)plan

kr 4 575

Per planinitiativ

2.6

Gebyr for handsaming av privat planforslag

 

 

2060000

Grunngebyr

kr 39 650

per søknad

2060001

For planar som krev konsekvensutgreiing utan planprogram

kr 18 300

per planforslag

2060002

For planar som krev  konsekvensutgreiing  med planprogram

kr 27 450

per planforslag

2060003

Tilleggsgebyr ved fleire enn 2 utgreiingstema

kr 12 810

per tema

2060004

Frå 8 til 12 arealformål/omsynssoner

kr 9 150

per planforslag

2060005

Over 12 arealformål/omsynssoner

kr 18 300

per planforslag

2060006

Planforslag i sentrum

kr 18 300

per planforslag

2.7

Utfylling og endring av plan

 

 

2070000

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen

kr 13 115

per søknad

2070001

Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krev politisk behandling

kr 18 300

per søknad

2070002

Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd

Fullt gebyr

per søknad

       

 

Byggje-, dele- og dispensasjonssaker

 

 

3.4

Timepris

 

 

3040000

Gebyr for medgått tid etter plan- og bygningsloven

kr 670

Per time

3.5

Mangelfull søknad

 

 

3050000

Oppfølging av mangel frå og med formelt mangelbrev

kr 1 340

Per oppfølging

3050001

Vedtak om avvising

kr 2 010

Per søknad

3.7

Grunngebyr

 

 

3070000

Grunngebyr

kr 1 340

Per søknad

3.8

Registreringsgebyr

 

 

3080000

Registreringspliktige tiltak

kr 670

Per brukseining

3.9

Førehandskonferanse

 

 

3090000

Førehandskonferanse

kr 4 020

Per møte

3090001

Andre møter

Etter medgått tid

 

3.10

Dispensasjonssøknad

 

 

3100000

Søknad om dispensasjon frå plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealføremål

kr 4 690

Per forhold

3100001

Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag

kr 3 350

Per forhold

3100002

Søknad om dispensasjon frå grad av utnytting, regulert byggjelinje, etasjetall, høgde i plan mv.

kr 3 350

Per forhold

3100003

Søknad om dispensasjon frå andre forhold i plan og/eller pbl med tilhøyrande forskrifter, samt andre forhold som ikkje er særskilt nemnt

kr 4 690

Per forhold

3100004

Søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterande bygningar i LNF-områder

kr 3 350

Per forhold

3100005

Tilleggsgebyr for høyring

kr 2 010

Per søknad

3.11

Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak

 

 

3110000

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i regulert område

kr 2 680

Per matrikkeleining

3110001

Oppretting av grunneigedom, inkludert søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) i uregulert område

kr 4 020

Per matrikkeleining

3110002

Vedtak om arealoverføring

kr 2 680

Per søknad

3110003

Mindre tiltak på bebygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

kr 4 690

Per tiltak

3110004

Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 c

kr 2 680

Per søknad

3110005

Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 d

kr 2 680

Per tiltak

3110006

Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2

kr 4 020

Per tiltak

3110007

Midlertidige bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c

kr 2 680

Per tiltak

3110008

Terrenginngrep

kr 2 680

Per søknad

3.12

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarleg føretak (med ansvarsrett)

 

 

3120000

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 1

kr 10 720

Per søknad

3120001

Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar, tiltaksklasse 2 og 3

kr 16 750

Per søknad

3120002

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 1

kr 6 700

Per bueining

3120003

Rekkehus, kjedehus og andre småhus, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 040

Per bueining

3120004

Store bustadbygg, tiltaksklasse 1

kr 6 700

Per bueining

3120005

Store bustadbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 040

Per bueining

3120006

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 1

kr 5 360

Per tiltak

3120007

Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 8 710

Per tiltak

3120008

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 1

kr 4 690

Per tiltak

3120009

Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad, tiltaksklasse 2 og 3

kr 10 720

Per tiltak

 

 

 

 

3120010

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg, tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120011

Industri-/næringsbygg og landbruksbygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120012

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120013

Kontor- og forretningsbygg, tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120014

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120015

Anna næringsbygg og offentlege bygg , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120016

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 1

kr 26 800

Per søknad

3120017

Konstruksjon, anlegg, mellombels bygg meir enn 2 år, mv. , tiltaksklasse 2 og 3

kr 33 500

Per søknad

3120018

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 1

kr 1 340

Per søknad

3120019

Tilbygg og påbygg mv, tiltaksklasse 2 og 3

kr 2 010

Per søknad

 

 

 

 

3120020

Røyranlegg, leidningsanlegg mv.

kr 13 400

Per søknad

3120020

Symjebasseng, dam/brønn og liknande

kr 2 680

Per søknad

3.12.2

Fasadeendring

 

 

3120200

Fasadeendring

kr 1 675

Per fasade

3120201

Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse

kr 1 675

Per fasade

3.12.3

Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120300

Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

50 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3120301

Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar mv.

30 % av gebyret etter § 3.12.1

 

3.12.4

Riving av tiltak som nemnt i pbl § 20-1 a

 

 

3120400

Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg

kr 3 350

Per søknad

3120401

Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan

kr 1 340

Per søknad

3.12.5

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar

 

 

3120500

Sanitærinstallasjonar, ventilasjons-/sprinklar-/antenne-/solcelleanlegg, forstøtningsmur og liknande

kr 3 350

Per tiltak

3120501

Skorstein, ildsted, heis ol.

kr 2 680

Per tiltak

   

 

 

3.12.6

Oppdeling eller samanføying av brukseiningar for bustad

 

 

3120600

Samanføying av brukseiningar for bustad mv.

kr 2 680

Per søknad

3120601

Oppdeling av brukseiningar for bustad mv.

kr 5 360

Per ny bueining

3.12.7

Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretningar

 

 

3120700

Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm eller gjerde)

kr 2 680

Per søknad

3120701

Enkelt skilt eller reklame

kr 2 680

Per tiltak

3.12.8

Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg

 

 

3120800

Plassering av midlertidige bygningar mv. som skal stå i inntil 2 år

kr 5 360

Per søknad

3.12.9

Vesentleg terrenginngrep

 

 

3120900

Tiltaksklasse 1

kr 4 020

Per søknad

3120901

Tiltaksklasse 2 og 3

kr 6 700

Per søknad

3.12.10

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

 

 

3121000

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

kr 10 720

Per søknad

3.13

Tilleggsgebyr for høyring

 

 

3130000

Tilleggsgebyr for høyring

kr 3 680

Per søknad

3.14

Søknad om endring av gitt løyve, prosentsats

 

 

3.15

Andre vurderingar

 

 

3150000

Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. ledd

kr 3 350

Per fråvik

3150001

Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8

kr 1 340

Per søknad

3150002

Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller krava til utdanning mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4

kr 2 680

Per føretak

3.16

Igangsetjingsløyve

 

 

3160000

Igangsetjingsløyve

kr 4 020

Per løyve

3.17

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

 

 

3170000

Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggjeløyve ble gitt

kr 2 680

Per søknad

3170001

Midlertidig bruksløyve

kr 2 680

Per søknad

 

 

 

 

       
       

 

Oppmålingsforretning

 

 

5.4

Timepris

 

 

5040000

Gebyr for anna fakturerbart arbeid

kr 670

 

5.6

Registreringsgebyr

 

 

5060000

Registreringspliktig arbeid

kr 3 350

 

5.7.1

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

 

 

5070100

Areal frå 0 – 500 m²

kr 13 400

 

5070101

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 16 750

 

5070102

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 20 100

 

5070103

Areal frå 2001 m²

kr 2 010

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070104

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.2

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

 

 

5070200

Areal frå 0 – 500 m²

kr 13 400

 

5070201

Areal frå 501 m² – 1000 m²

kr 16 750

 

5070202

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 20 100

 

5070203

Areal frå 2001 m²

kr 2 010

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5070204

Maksimalt gebyr

kr 0

Avgrensa opptil kr 50 000,-

5.7.3

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

 

 

5070300

Areal frå 0 – 50 m²

kr 8 710

 

5070301

Areal frå 51 m² – 250 m²

kr 12 730

 

5070302

Areal frå 251 m² – 1000 m²

kr 14 740

 

5070303

Areal frå 1001 m² – 2000 m²

kr 18 760

 

5070304

Areal frå 2001 m2

kr 2 010

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.7.4

Oppretting av anleggseigedom

 

 

5070400

Areal frå 0 – 1000 m3

kr 20 100

 

5070401

Areal frå 1001 – 2000 m3

kr 26 800

 

5070402

Areal frå 2001 m3

kr 3 350

Per ekstra påbegynt 1 000 m2

5.9

Grensejustering

 

 

5.9.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5090100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 8 040

 

5090101

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 10 720

 

 

 

 

 

5.9.2

Anleggseigedom

 

 

5090200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 16 750

 

5090201

Areal frå 251 m2 til 1000 m3

kr 20 100

 

 

 

 

 

5.10

Arealoverføring

 

 

5.10.1

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

 

 

5100100

Areal frå 0 – 250 m2

kr 13 400

 

5100001

Areal frå 251 m2 til 500 m2

kr 16 750

 

5099902

Areal over 500 m2

kr 4 690

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.10.2

Anleggseigedom

 

 

5100200

Areal frå 0 – 250 m3

kr 16 750

 

5100201

Areal frå 251 m2 til 500 m3

kr 21 440

 

5100202

Areal over 500 m3

kr 3 350

Per ekstra påbegynt 500 m2

5.11

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

 

5110000

For inntil 2 punkt

kr 5 360

 

5110000

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 010

 

5.12

Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar

 

 

5120000

For inntil 2 punkt

kr 10 050

 

5120001

Over overskytande grensepunkt, per punkt

kr 2 680

 

5.13

Privat grenseavtale

 

 

5130000

For inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde

kr 5 360

 

5130001

For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

kr 2 010

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Eigarseksjonering

 

 

4.2

Timepris

 

 

4020000

Gebyr for medgått tid etter eierseksjonsloven

kr 610

 

4.3

Grunngebyr

 

 

4030000

Grunngebyr

kr 610

 

4.4

Registreringsgebyr

 

 

4040000

Registreringsgebyr

kr 305

 

4.5

Oppretting av eigarseksjonar, nybygg

 

 

4050000

For ein til tre seksjonar

kr 6 100

 

4050001

For fire til åtte seksjonar

kr 9 150

 

4050002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 610

 

4.6

Oppretting av eigarseksjonar, eksisterende bygg

 

 

4060001

For ein til tre seksjonar

kr 6 100

 

4060002

For fire til åtte seksjonar

kr 9 150

 

4060003

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 610

 

4.7

Reseksjonering, endring av eigarseksjonar i seksjonert sameige

 

 

4070000

For ein til tre seksjonar

kr 4 880

 

4070001

For fire til åtte seksjonar

kr 6 100

 

4070002

Frå ni seksjonar, tillegg per ny seksjon

kr 610

 

4.8

Sletting/oppheving av seksjonert sameige

 

 

4080000

Sakshandsamingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom

kr 1 220

 

4.9

Synfaring

 

 

4090000

Gebyr for synfaring

kr 2 135

 

 

 

 

 

 

 

Vatn, avlaup og feiing

Gebyr for avløp

 

 

Betalingssatsar pr år

Tilknytingsgebyr kr. 5 625
Forbruksgebyr avløp kr. 15,75
Avløpsgebyr < 80 m2 (100 m3) kr. 1 575
Avløpsgebyr 80 - 250 m(150 m3) kr. 2 363
Avløpsgebyr > 250 m2 (225 m3) kr. 3 544
Fastleddgebyr avløp kr. 1 160
Fastleddgebyr avløp <32 mm kr. 1 160
Fastleddgebyr avløp <40 mm kr. 2 320
Fastleddgebyr avløp <63 mm kr. 4 640
Fastleddgebyr avløp <75 mm kr. 6 960
Fastleddgebyr avløp >75 mm kr. 11 600

Gebyr for vatn

Betalingssatar pr år 

Tilknytingsgebyr kr. 5 625
Forbruksgebyr vatn kr 14,37
Vassgebyr < 80 m2 (100 m3) kr. 1 437
Vassgebyr 80 - 250 m2 (150 m3) kr. 2 156
Vassgebyr > 250 m2 (225 m3) kr. 3 233
Fastleddgebyr vatn kr. 1 445
Fastleddgebyr vatn <32 mm kr. 1 445
Fastleddgebyr vatn <40 mm kr. 2 890
Fastleddgebyr vatn <63 mm kr. 5 780
Fastleddgebyr vatn <75 mm kr. 8 670
Fastleddgebyr vatn >75 mm kr. 14 450
Sal av vatn utanom fast abonnement 
pris pr. m3
kr. 26,00

 

Gebyr for mottak av slam

Levering av slam - pris pr. m3  kr 1 940

 

Kommunal husvær

Følgjande rettleiar ligg til grunn for berekning av husleige.
Ved oppussing av husvær skal stsen fastsetjast på nytt. 
Ved behov kan rådmannen tilpasse husleige til gjengs leige. 

Omsorgsbustader m.m.

Vårdraum - Skjerdalsvegen 26A kr. 5 340
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26B kr. 5 340
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26C kr. 5 340
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26D kr. 5 340
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26E kr. 5 340
Vårdraum - Skjerdalsvegen 26F kr. 5 340
Vetleli 12A kr. 6 750
Vetleli 12B kr. 8 130
Vetleli 12C kr. 8 130
Vetleli 12D kr 6 750
Fretheimshaugane 6A kr. 6 260
Fretheimshaugane 6B kr. 6 050
Fretheimshaugane 8A kr. 6 260
Fretheimshaugane 8B kr. 6 260
Fretheimshaugane 10A kr. 6 260
Fretheimshaugane 6C kr. 6 260
Fretheimshaugane 8C kr. 10 340
Fretheimshaugane 8D kr. 6 260
Fretheimshaugane 10B kr. 6 390
Skulevegen 34A kr. 8 360
Skulevegen 34B kr. 8 360
Skulevegen 36A (stor) kr. 11 750
Skulevegen 36B kr. 8 360
Skulevegen 38A kr. 8 360
Skulevegen 38B kr. 8 360
   
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4A kr. 7 550
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4B kr. 7 550
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4C kr. 7 550
4-manns bustad - Ryggjakyrkja 4D kr. 7 550
   
   
Bustad Dalen  
Dalen (personal) -
Gamle Vangen skule (vangen barnehage) -
Bustad Skerping kr. 5 200
Høydalen 10A  kr. 6 600 
Høydalen 10B kr. 6 300
Høydalen 10C kr. 6 660
Høydalen 10D kr. 6 300
Høydalen 10E kr. 6 000
Høydalen 10F kr. 6 300

 

Aurland Helsetun - 201 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 202 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 203 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 204 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 301 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 302 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 303 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 304 kr. 4 450
Aurland Helsetun - 305 kr. 5 070

 

Bufellesskapet (5 rom)  

 

Tillegg: Garasjeleige Høydalen pr. månad Kr 220
Fiber/ breiband - eige abannement eige abonnement
Straum eige abonnement

Ved eitt års leige kan satsen justerast etter konsumprisindeksen. 

Andre kommunale bygg

Utleige av kommunale bygg og idrettsanlegg

Aurlandshallen (AIS)

SAL

Minstepris (i tillegg 10% av billettninntekter over 10 000,-)  kr. 2 980
Leige av sal utan inntektsgivande arrangement kr. 1 660


Symjehall

Aldersbestemte klassar under 16år, inkl. 2 gardeobar kr. 485
Pris pr. time ut over ein time kr. 260 


Garderobe

Anna leige av symjehallen inkl. garderobar kr. 570
Pris pr. time ut ovoer ein time kr. 330 

 

Kafeteria                                                kr. 330Aurlandshallen, idrettsaktivitet - timepris

Born / unge under 18 år - heil hall kr. 290
Born / unge under 18 år - 2/3 hall kr. 240
Born / unge under 18 år - 1/3 hall kr. 135

 

Vaksen - heil hall                         kr. 570
Vaksen - 2/3 hall kr. 425
Vaksen - 1/3 hall kr. 290

 

Verksemder - heil hall kr. 720
Verksemder - 2/3 hall                  kr. 525
Verksemder - 1/3 hall kr. 350

 

Idrettslag - heil dag (alle grupper) - heil hall kr. 2 850
Idrettslag - heil dag (alle grupper) - 2/3 hall kr. 2 130
Idrettslag - heil dag (all grupper) - 1/3 hall kr. 1 420


Leige av klatrevegg har timepris tilsvarande 1/3 hall

 

Idrettsaktivetiet - årleg avtale (pr. time) 

Born og ungdom (under 18 år) - heil hall kr. 8 520
Born og ungdom (under 18 år) - 2/3 hall kr. 6 320
Born og ungdom (under 18 år) - 1/3 halll kr. 4 260

 

Vaksne - heil hall kr. 17 040
Vaksne - 2/3 hall kr. 12 770
Vaksne - 1/3 hall                                           kr. 8 520


 

Veksemder - heil hall kr. 21 290
Veksemder - 2/3 hall                                  kr. 15 950
Veksemder - 1/3 hall kr. 10 580

 

Dyrdal skule

Per døgn kr. 570

 

Andre kommunale bygg

Kantiner i kommunale bygge pr dag/kveld kr. 515
Kantiner kommunale bygg - helg kr. 775

 

Leige Hopastova etter avtale  
Utleige næringsbygg kontor m2 pr år kr. 1 135

 

Reinhald pr kvadrat pr gang kr. 18


Alle prisar er basert på at leigetakar leverer tilbake bygget/lokale i rydda og reingjort stand. Eventuelt avvik vert fakturert ette medgått tid. 

Administrasjon

Pris og gebyr

Innsynskrav

Som hovudregel er innsyn gratis


Kopiering

A4 einsidig svart/kvitt kr. 2 
A4 einsidig farge kr. 4    

 

A4 tosidig svart/kvitt kr. 4
A4 tosidig farge kr. 6   

 

A3 einsidig svart/kvitt kr. 4
A3 einsidig farge kr. 6   

 

A3 tosidig svart/kvitt kr. 6
A3 tosidig farge kr. 10

 

Borgaleg vigsel

Rådhuset innbyggjar i Aurland kommune Gratis
Rådhuset ikkje innbyggjar i Aurland kommune kr. 500
Vigsel utanom rådhuset (må være rimeleg nær rådhuset) kr. 1 000

 

Brann og redningstenester

Brann- og redningstenester

Leige av utrykkingsbil pr. påbegynte time

        1 170

     1 205

Gebyr for unødig utrykning ut over èi hending per år

        4 980

     5 130

Feie og tilsynsgebyr

Pr pipe kr. 518
Pr pipe med to røykløp kr. 684

 

Leige og gebyrar

Leige av utrykkingsbil pr. påbegynte time kr. 1 170
Gebyr for unødig utryking ut over èi hendig per år kr. 4 980

 

Felles landbrukskontor

Satsar felles landbrukskontor - ÅLA

Fellingsavgift hjort - vaksen kr. 411
Fellingsavgift hjort - kalv  
Fellingsavgift elg - vaksen kr. 537
Fellingsavgift elg - kalv   
Sal av fallvilt pr. kg. Inkl mva kr. 75


 

Søknad om konsesjon etter konsesjonslova kr. 5 000*
Søknad om deling etter jordlova kr. 2 000*

* makssatar bestemt i forskrift 

SIMAS

Gebyrforskrift for SIMSA IKS 2021. Framlegg til handsaming i eigarkommunane.

I samsvar med Ureiningslova §34 og Forvaltningslova §37 gjeld følgjande abonnementsystem i SIMAS IKS frå 01.01.2021. Alle prisane er inkl mva.

HUSHALDNINGSRENOVASJON

Samla årsgebyr inkluderer grunngebyr og variabelt gebyr for restavfallsdunk etter størrelse. Grunngebyret inkluderer faste kostnader til administrasjon, innsamling, henteordning av juletre, tøy, innsamlingsaksjonar, drift av returpunkt, mottak og drift av miljøstasjonane og informasjonsarbeid. Det faste gebyret er likt for alle abonnementseiningar, uavhengig av dunkstørrelse og kor mykje avfall som vert henta. Grunngebyret er for år 2021 på kr 3.105,—, likt med for år 2020.

Variabel del av gebyret inkluderer kostnader til handsaming av avfallet i Festingdalen og slutthandsaming internt eller eksternt. Prisen avhenger av størrelse på dunk for restavfallet. Alle abonnenter skal minst betale gebyr som for småhushald (80 l restavfallsdunk).

Dunk for glas- og metallemballasje er utlevert som ei prøveordning i Luster og Lærdal ] 2020. Denne dunken er satt opp med tømming kvar 8. veke. Det kan bli endring i tømmefrekvens på denne dunken som følgje av evaluering etter prøveperioden.
 

1. SMÅHUSHALDABONNEMENT

l dette abonnementet inngår tre 140 lbehaldarar og ein 80 l behaldar til restavfall.
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/papir/plast kvar 4. veke
Henting av glas— og metallemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)
 

Pris pr abonnement pr. år  kr. 3 791


2. NORMALHUSHALDSABONNEMENT

l dette abonnementet inngår fire 140 l behaldarar.
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/paplr/plast kvar 4. veke Henting av glas- og metalemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)

Pris pr. abonnement pr. år kr. 4 085

 

3. STOR HUSHALDSABONNEMENT

l dette abonnementet inngår tre 140 l behaldarar og ein 240 l behaldar til restavfall.
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/papir/plast kvar 4. veke
Henting av glas— og metallemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)
 

Pris pr. abonnement pr. år kr. 4 771

 

4. EKSTRA STORHUSHALDSABONNEMENT

l dette abonnementet inngår tre 140l behaldarar og ein 660I behaldar til restavfall
Henting av våtorganisk avfall kvar 2. veke
Henting av restavfall kvar 4. veke
Henting av papp/papir/plast kvar 4. veke
Henting av glas- og metallemballasje kvar 8. veke (frå hausten 2021)
 

Pris pr. abonnement pr. år kr. 7 725

 

5. NEDGRAVDE FELLESLØYSINGAR

Bruken av nedgrave aviallsløysingar skal dimensjonerast i kvart enkelt tilfelle, og skal minst ha kapasitet som normalhushaid.

Pris pr. abonnement pr. år kr. 3 791

 

RABA'ITORDNINGAR

A) HEIMEKOMPOSTERING:

Krav for komposteringsrabatt på renovasjonsgebyret er godkjent varmkompostbinge eller anna godkjent omdanningsprosess, til dømes bokashi, som er i drift året rundt og kursbevis. Ein lyt også ha fylt ut skjema for søknad om helmekompostering. Abonnenter som delar dunkar og som har felles heimekompostering, vil begge få fullt frådrag. Abonnenter som har kompostavtale kan kostnadsfritt hente ein sekk kompoststrø pr år på næraste gjenbruksstasjon.

SIMAS gjev tilskot på kjøp av ny kompostbinge for varmkompostering eller nytt utstyr til anna godkjent omdanningsprosess med kostnad over kr 1.000 på 25 % av prisen, maksimalt kr 500.-.

Dette gjeld fyrste gongs innkjøp.

Fråtrekk for heimekompostering kr. 343

 

B) RABATI' FOR DELING:

Ved deling av restavfallbehaldar kan ein oppnå reduksjon i den variable delen. Om det til dømes er to eigedomar som deler sin 140 lrestavfallsbehaldar, betalar kvar av eigedomane for halve behaldaren kvar. Kravet for å inngå delingsavtale er at eigedomane er naboar. eller ligg innafor rimeleg avstand (100m). Dersom ein skal ha fråtrekk for kompostering samstundes med deling av restavfallsdunk er det eit krav at begge abonnentane komposterer.

Maks bueiningar som kan dele restavfallsdunk (140l) er 3.


TILSKOTSORDNINGAR

A) TØYBLEIETILSKOT

SIMAS gjev tilskot til kjøp av nytt utstyr. SIMAS stiller og krav til kvittering.
Døme 1: Kjøper du tøybleier til kr. 1.500, får du kr. 750 i tilskot av SIMAS.
Døme 2: Kjøper du tøybleier for kr. 2.500, får du kr. 1.000 ] tilskot av SIMAS.

 

HYTTERENOVASJON OG FRITIDSBUSTAD

For hytterenovasjon vert gebyret regulert etter fire kriterier:
1. Hytter som er eigd av firma/institusjoner/private eller lag der formålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsformål» ligg og i denne kategorien.
2. Adkomst: Avstand frå køyrbar veg (bil), togstasjon (tog) eller brygge (båt) til hytta mindre enn 1 km. Uavhengig om vegen er stengd deler av året.
3. innlagt vatn
4. innlagt straum

Kategori 1: Hytter som er eigd av firmalinstitusjonarlprivate eller lag der formålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsformål» ligg og i denne kategorien.

Pris pr. abonnement pr. år kr. 3 791

 

Kategori 2: Oppfyller to av kriteria

Pris pr. abonnement pr. år kr. 2 043

 

Kategori 3: Oppfyller eitt av kriteria

Pris pr. abonnoment pr. år kr. 1 430

 

Kategori 4: Oppfyller 0 av kriteria

Pris pr. abonnement pr. år kr. 817   

 

SLAMRENOVASJON

Eigar vil få varsel to veker før tømming. Eigar som har bustadadresse utanom kommunane der slammet skal tømast. får varsel 4 veker på førehand.

Storleik 0-4,5 m3:
Pris pr abonnement pr år

Årleg tømming kr. 2 768
Tømming kvart 2. år kr. 1 386
Tømming kvart 4. år kr. 737

 

Større enn 4,5 m3:
Pris pr abonnement pr år

Årleg tømming kr. 615 - pr m3
Tømming kvart 2. år kr. 307 - pr m3
Tømming kvart 4. år  kr. 154 - pr m3

 

Ekstra-lnødtømming

Nødtømming: Dette er tømming av slamtank som må skje innan 24 timar, eller som må skje før neste periode renovatøren har anna tømming i området.

Ekstratømming: Dette er tømming av slamtank som kan skje utanom ordinær tømmefrekvens, når renovatøren er i området og maks 5 km frå området der dei utfører ordinær tømming.

Pris pr tømming:

Slamtank mindre enn 4,5 m3, ekstratømming kr. 3 556
Slamtank mindre enn 4,5 m3, nødtømming kr. 9 613
Slamtank større enn 4.5 m3, ekstratømming kr 789 pr m3
Slamtank større enn 4,5 m3, nødtømming kr 2 135 pr m3